Technisch expert interventies mariene vervuiling (Zandvoorde) (m/v/x)

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

Code de sélection

ANG20015

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Heb je interesse voor de bescherming van het marien milieu? Wil je je ontwikkelen in de technische en operationele aspecten van pollutiebestrijding?

De dienst Marien Milieu bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoekt een technisch expert interventies mariene vervuiling!


Je belangrijkste taken zijn:

• Je draagt bij tot het dagelijks beheer van het materieel om de interventiecapaciteit betreffende pollutiebestrijding op zee te garanderen.

• Je bent verantwoordelijk voor het routinenazicht, het testen, onderhouden en herstellen van o.a. verschillende zware pompsystemen, diesel- en benzinemotoren en hydraulische systemen.

• Je draagt bij tot de opleiding en training van het interventiepersoneel dat het pollutiebestrijdingsmaterieel moet kunnen ontplooien.

• In geval van mariene vervuiling sta je mee in voor een correcte interventie en de inzet en ontplooiing van het nodige materiaal voor bestrijdingsoperaties op zee. Aan boord van schepen hanteer je zwaar interventiemateriaal. Deze interventies kunnen buiten de normale diensturen plaatsvinden.

• Je maakt deel uit van een wachtdienst om in geval van incidenten namens de dienst Marien Milieu tussen te komen en interventiematerieel desgevallend snel te mobiliseren.

• Tijdens interventies draag je bij aan de coördinatie van de taken, onderhoud je contacten met alle betrokkenen (intern en extern) en zie je toe op de goede uitvoering van de interventie.

• Je draagt bij aan de communicatieacties en sensibiliseringscampagnes van de dienst.

• Jouw werkplaats is hoofdzakelijk Zandvoorde met uitzondering van opleidingen en oefeningen die aan boord van schepen in kusthavens (Oostende, Zeebrugge) of op zee gebeuren. Occasioneel verplaats je je voor overlegmomenten met de dienst Marien Milieu naar Brussel.


Meer info over de jobinhoud?
Eric Donnay - Celhoofd Milieuhandhaving op zee
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel.: 02/524.96.28
E-mail: eric.donnay@health.fgov.be

 

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Sint- Gillis).

De dienst Marien Milieu is, naast beleidsgerichte werkzaamheden, onder meer verantwoordelijk voor pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee. Beschikbaarheid van het materieel en snelle interventies op zee bij accidentele verontreiniging zijn hiervoor prioritair naast een goede samenwerking binnen het team en met andere overheidsdiensten en privé-partners.
 
Om deze opdracht te vervullen voorziet de dienst Marien Milieu:
- het interventiematerieel (dat gestockeerd wordt in Zandvoorde);
- opleiding en oefeningen met de verschillende partners;
- coördinatie van operationele en interventieplannen en procedures voor pollutiebestrijding op zee;
- organisatie van de interventie in geval van incidenten met vervuiling op zee;
- opvolging van de werkzaamheden van internationale, Europese en regionale instrumenten inzake paraatheid, uitwisseling van informatie en bijstand voor pollutiebestrijding op zee.


Verder werkt de dienst Marien Milieu aan:
1. een gezond marien milieu door:
- het proactief ontwikkelen en handhaven van nationaal en internationaal beleid;
- het informeren en sensibiliseren van stakeholders en het grote publiek;
- het nemen van actieve natuurbeschermingsmaatregelen.
2. een evenwichtige mariene ruimtelijke planning binnen de grenzen van de draagkracht van het marien ecosysteem en met duurzame ontwikkeling als richtsnoer.


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. 
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn weer. 
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.


Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van de mechanica van motoren (diesel, benzine en elektrisch) en hydraulische systemen en het onderhoud hiervan.
 • Je hebt een basiskennis van pompsystemen en hun werking.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
 

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd! De competentie "Objectieven behalen" en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je hebt een kennis van technisch Engels (voor het doorlezen van technische documentatie)
 • Je bent goed vertrouwd met de meest courante softwareprogramma's en Office-applicaties (Excel, Outlook, Word...)
 • Je bent vertrouwd met activiteiten op zee (recreatief en/of professioneel)

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum ZONDER vereiste relevante ervaring: vermeld onder punt 2 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

OF

Optie 2: Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum MET vereiste relevante professionele ervaring vermeld onder punt 2:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (ENKEL voor kandidaten die vallen onder optie 2, zie punt 1 vereiste diploma)Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van techniek en infrastructuur of het domein van logistiek en economaat, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Onderhoud van machines
 • Beheren van een magazijn
 • Assistentie bij interventies
 • Geven van trainingen
 • Logistieke ondersteuning


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau B (technisch deskundige). Je dient te voldoen aan:

 • tot het niveau B behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten niet voldoen aan de diplomavoorwaarden en werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau B (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum op en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als niveau B (technisch deskundige) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

•mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
•uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•voordelige hospitalisatieverzekering 
•kilometervergoeding bij gebruik eigen wagen
•mogelijkheid tot het verwerven van een premie voor wachtdienst
•voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
•mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•allerlei sociale voordelen
•beschikken over een laptop
•glijdende werkuren in een 38-uren week
•26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring (enkel voor kandidaten die vallen onder optie 2 voor het vereiste diploma) hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Schriftelijke casus (45min)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een schriftelijke proef worden volgende competenties gemeten:


- Je hebt een basiskennis van de mechanica van motoren (diesel, benzine en elektrisch) en hydraulische systemen en het onderhoud hiervan.
- Je hebt een basiskennis van pompsystemen en hun werking.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 kandidaten met de hoogste scores toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden op 19 maart 2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden.


2.2. Event 2: Interview (+/- 1 uur) + casus:


Zonder Event 1: Interview met schriftelijke casus (+/- 1u15min)

Indien Event 1 (schriftelijke casus) NIET georganiseerd werd, bestaat Event 2 uit een interview met een schriftelijke casus.
Je krijgt vóór het interview een casus en voldoende tijd om die voor te bereiden. De casus meet de volgende competenties: 

- Je hebt een basiskennis van de mechanica van motoren (diesel, benzine en elektrisch) en hydraulische systemen en het onderhoud hiervan.
- Je hebt een basiskennis van pompsystemen en hun werking.
- Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn weer.

De casus wordt besproken tijdens je interview.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal rond midden maart 2020 (onder voorbehoud) plaatsvinden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Met Event 1: Interview met casus (+/- 30min)

Indien Event 1 (schriftelijke casus) WEL georganiseerd werd, bestaat Event 2 uit een interview met een casus.
Je krijgt vóór het interview een casus en voldoende tijd om die voor te bereiden. De casus wordt tijdens je interview besproken en meet de volgende competentie:

- Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn weer.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal rond begin april 2020 (onder voorbehoud) plaatsvinden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening Event 2: Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'functiespecifieke screening Event 2: motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogst aantal punten voor het gedeelte 'funtiespecifieke screening Event 2: Objectieven behalen' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 maart 2020.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Lise De Croo - Selectieconsultant
Tel.: 02/524.93.35
E-mail: selection@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Elisabeth Ellegaard
  Nous nous engageons ensemble en faveur d'une meilleure santé, d'un meilleur environnement et d'un meilleur climat.
  Elisabeth Ellegaard
  Experte en politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portrait Stéphanie Baclin
  Il y a mille profils différents dans l’administration fédérale mais il y a une place pour chacun.
  Stéphanie Baclin
  Experte données et évaluation environnementales
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stéphanie Baclin
 • Portrait Mathilde Descombes
  Je me suis spécialisée en droit de l’environnement car c’est le défi majeur de notre siècle.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversité
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mathilde Descombes
 • Portrait Ella Huys
  Le changement climatique et la perte de biodiversité sont les plus grands défis actuels.
  Ella Huys
  Experte politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Ella Huys
 • Portrait Natalia Stoyanova
  Vous avez de nombreuses possibilités d’évoluer et de vous perfectionner.
  Natalia Stoyanova
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Natalia Stoyanova
 • Portrait Winne Haenen
  Ne vous mettez donc pas à l’écart en disant ce qui ne va pas, mais contribuez à rendre l’administration fédérale encore plus efficace.
  Winne Haenen
  Médecin-inspecteur médical
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Winne Haenen
 • Portrait Koen Meeus
  Il est particulièrement motivant de pouvoir se consacrer chaque jour à relever de la meilleure façon possible un important défi social.
  Koen Meeus
  Expert politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Koen Meeus
 • Icône collaborateur sans photo
  Nous sommes une petite équipe de gens très motivés qui accordent beaucoup d’importance au respect.
  Eric Donnay
  Expert technique, chef de service “Application des dispositions environnementales en mer”
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Eric Donnay
 • Icône collaboratrice sans photo
  Mes horaires me permettent de combiner plus facilement ma vie privée et ma vie professionnelle.
  Roselyne Vermeiren
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portrait M. Ferroudji
  J’apprends chaque jour et il est possible d’évoluer dans tous les domaines.
  Mohamed Ferroudji
  Médecin chef de service qualité médicale – Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icône collaborateur sans photo
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portrait Philippe Frisson
  Il y a un bon équilibre entre le travail et la vie privée et vous pouvez organiser vous-même votre emploi du temps.
  Philippe Frisson
  Médecin chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Philippe Frisson