E-auditor (A1) (m/v/x)

SPF Finances

Code de sélection

ANG16066

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Je verzamelt data bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen

 • Je verzamelt elektronische data bij diverse soorten belastingplichtigen. Daarbij maak je gebruik van de wettelijke onderzoeksbevoegdheden.
 • Je bent creatief in het opsporen van data die zich eventueel in de “Cloud” of binnen het internet bevinden.
 • Je verwerft een basiskennis in onze belangrijkste activiteiten: E-audit, E-forensics, e-Discovery en E-commerce.

Je analyseert de bekomen data

 • Je zet de bekomen data om in een werkbare vorm en doet de nodige identificaties en analyses om fiscale fraude aan te tonen
 • Je ondersteunt onze opdrachtgevers in de verdere analyse en besluitvorming.
 • Je verbetert de procedures en software zodat je nieuwe uitdagingen de baas kan.
 • Je helpt nieuwe scripts te ontwikkelen om ook moeilijker analyses mogelijk te maken of te automatiseren.
 • Je communiceert op een professionele manier de bekomen resultaten en innoverende technieken.

Je specialiseert je in E-audit 

 • Je houdt je technische en fiscale kennis up-to-date (o.a. door opleiding en participatie aan netwerken) en volgt de evoluties in je vakgebied. Dit stelt je in staat deel te nemen aan de ontwikkeling van e-audit-procedures en technieken die afgestemd zijn op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de algemene visie van de organisatie.

Wens je meer informatie over de jobinhoud, dan kan je de infosessie bijwonen op maandag 25 april 2016 om 17u00 in het North Galaxy-gebouw, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel, gelegen vlakbij het Noordstation.
Deze infosessie is facultatief en heeft dan ook geen verder gevolg voor jouw verdere deelname aan de selectieprocedure.
Wanneer je wenst deel te nemen aan de infosessie dien je jouw aanwezigheid te bevestigen via het mailadres infojobs@minfin.fed.be en vermeldt u het onderwerp ''Infosessie E-Auditor A1 - 25/04/2016''.

Meer info over de jobinhoud?
Dirk Dierickx
E-Audit Algemene Administratie van de Fiscaliteit
FOD Financiën
Tel.: 02/579.28.46
E-mail: dirk.dierickx@minfin.fed.be

Albert Bouwen
E-Audit Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
FOD Financiën
Tel.: 02/575.16.21
E-mail: albert.bouwen@minfin.fed.be

Werner Rens
E-Audit Algemene Administratie van de Douane en de Accijnzen 
FOD Financiën
Tel.: 0257/80 671
E-mail: werner.rens@minfin.fed.be

Werkgever

Er zijn minimaal 10 vacatures bij volgende administraties van de FOD Financiën die op zoek zijn naar E-auditors:

De bovenvermelde standplaatsen zijn onder voorbehoud.
Naast deze effectieve plaatsen leggen we ook een wervingsreserve aan. 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je genereert alternatieven en je trekt sluitende conclusies 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.

Technische competenties

Je beschikt over een basiskennis van volgende domeinen:

 • E-audit, IT forensics, e-commerce, ERP-systemen en achterliggende databanken (SQL) 
 • De werking van websites en het internet
 • Eén of meerdere programmeertalen (php, python, .net, ...)
 • Je bent in staat om je mondeling op een duidelijke manier uit te drukken 

Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

Opgelet! De competentie in het vet en uw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goed beeld van de trends en evoluties in de ICT-markt
 • Je hebt kennis van applicatie-ontwikkelingen en gegevensbeheer 
 • Je kent de basisconcepten van computersystemen
 • Je hebt kennis van de boekhoudwetgeving
 • Je hebt kennis van de fiscale procedures inzake taxatie, inzonderheid de onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van e-audits, alsook de wetgeving inzake privacy
 • Je hebt basiskennis van fiscale materies (btw, directe belasting, belasting niet-inwoners)

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL
bezit je een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar EN een van de volgende diploma's:

 • diploma van licentiaat/master, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur – architect, bio – ingenieur, geaggregeerde van het onderwijs, arts, doctor, apotheker, meester, industrieel ingenieur, handelsingenieur, architect, erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie,
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire school en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat.

Wat betreft de relevante werkervaring, verwachten we een ervaring van minimum 1 jaar in één of meerdere van volgende domeinen: 

 • financiële Audit of accountancy in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consulting bureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector;
 • ICT-medewerker (hard- en software ondersteuning) in een IT-departement uit de privé- of de overheidssector.


OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar EN een van de volgende diploma's:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Wat betreft de relevante werkervaring, verwachten we een ervaring van minimum 2 jaar in één of meerdere van volgende domeinen: 

 • financiële Audit of accountancy in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consulting bureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector;
 • ICT-medewerker (hard- en software ondersteuning) in een IT-departement uit de privé- of de overheidssector.


In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming al werd opgeslagen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen. Als je twijfelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon van Selor die vermeld wordt bij 'Contactgegevens Selor'.

De vacante functie is een functie van niveau A1. U dient te voldoen aan:

 • Bekleed zijn met de klasse A1


Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen.

Als je geslaagd bent in een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • validatie van relevante professionele ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Voor sommige functies is het nodig om Belg te zijn (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1), voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten

1. Generieke screening (ongeveer 3u30)De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je federaal ambtenaar en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

Wanneer gaan de testen door?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste 35 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG16076?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal sollicitanten dat overblijft na de generieke screening.

Via een geïnformatiseerde test worden de competenties 'probleemoplossend redeneervermogen' en 'abstract redeneervermogen' gemeten.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt. Op basis van de resultaten op deze proef en de geactualiseerde behoeften, zal het aantal kandidaten dat toegelaten wordt tot de volgende proef (Event 2.2) bepaald worden.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand juni 2016. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening.
Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2. Event 2: Interview met casus (60 minuten voorbereidingstijd + ongeveer 60 minuten interview):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op 50 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden vanaf augustus 2016. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event.
Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de "functiespecifieke screening - event 2: interview met casus". Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste behaalde score voor motivatie van de "functiespecifieke screening - event 2: interview met casus" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 2 mei 2016.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • portrait Hilde Bogaerts
  Je crois que l'on ne peut comprendre et aider pleinement une autre personne que si l'on a vécu la même chose.
  Hilde Bogaerts
  Experte de vécu en matière de pauvreté et exclusion sociale
  -
  SPF Finances
  More about Hilde Bogaerts
 • Portrait Gaëtan Crepin
  On a beaucoup de beaux projets comme Tax-on-web, SEDA pour les douanes, ou d’autres pour le cadastre.
  Gaëtan Crepin
  Analyste fonctionnel
  -
  SPF Finances
  More about Gaëtan Crepin
 • Portrait Gamal Khaldi
  Grâce à une culture de la mobilité interne, vous pouvez facilement changer de rôle tout en évoluant au sein de la même organisation.
  Gamal Khaldi
  Responsable de la gestion des données
  -
  SPF Finances
  More about Gamal Khaldi
 • Portrait Hans D'Hondt
  Nous sommes passés d'une hiérarchie formelle top-down à un modèle qui traite les collaborateurs en adultes et repose sur la confiance et la responsabilité.
  Hans D'Hondt
  Président du comité de direction
  -
  SPF Finances
  More about Hans D'Hondt
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Pour mon dirigeant, je suis une stagiaire comme les autres.
  Angélique Minacapelli
  Experte en gestion de dossiers juridiques
  -
  SPF Finances
  More about Angélique Minacapelli
 • Portrait Franck Drossart
  La fonction publique m’offre toutes les conditions pour m'épanouir.
  Franck Drossart
  Douanier spécialisé dans la lutte contre la fraude
  -
  SPF Finances
  More about Franck Drossart