Senior Onderzoeker (m/v/x)

l'Autorité belge de la Concurrence

Code de sélection

ANE23001

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Heb je belangstelling voor mededingingszaken zoals kartels of misbruik van machtspositie?


Wil je graag bijdragen tot de effectieve handhaving van het mededingingsrecht in België?
Dan ben je bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) op je plaats!

 • Je maakt deel uit van een onderzoeksteam dat werd samengesteld naar aanleiding van een onderzoek over restrictieve mededingingspraktijken (bv. een overeenkomst tussen ondernemingen over de aankoop- of verkoopprijzen of de afzet) of een melding van concentratie. Je analyseert het dossier en controleert of de bestaande reglementering door de ondernemingen nageleefd wordt (o.a. artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Hiervoor ga je actief op zoek naar de nodige inlichtingen. Je opdracht kan er bijvoorbeeld uit bestaan om een huiszoeking te leiden en uit te voeren om zo alle schriftelijke en mondelinge verklaringen en documenten te verzamelen.
 • Je werkt aan meerdere onderzoeken tegelijkertijd en dit binnen verschillende sectoren (retail, chemie, …). Hierbij overleg je met je collega’s over hun ideeën over en ervaringen met de onderzoeken. Je neemt ook zelf het initiatief om potentiële dossiers/onderzoeken te ontdekken en voor te stellen.
 • Je volgt en interpreteert de bestaande reglementering en rechtspraak op nationaal en Europees niveau. Je werkt mee aan de ontwikkeling van de beleidsinzichten op mededingingsgebied teneinde ze toe te passen in de behandelde dossiers.
 • Je vertegenwoordigt de BMA tijdens vergaderingen van de Europese Commissie, en van de raadgevende comités en andere relevante internationale bijeenkomsten om zo informatie te verwerven, standpunten mee te delen en technische expertise in te brengen aan collega’s die in gelijkaardige dossiers actief zijn.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Damien Gerard - Auditeur général
Contactpersoon Belgische Mededingsautoriteit
Tel. : 02 277 76 57
E-mail : damien.gerard@bma-abc.be  

 

Meer informatie over de selectieprocedure?
Insen De Rop - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 68 85
E-mail: Insen.derop@economie.fgov.be

Werkgever

Er zijn minstens 2 vacatures bij de Belgische Mededingingsautoriteit (Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel).

Een effectieve mededinging zorgt ervoor dat de consument over een bredere keuze van producten en diensten beschikt tegen concurrerende prijzen, dat de kwaliteit van deze producten verbeterd wordt en een stimulans wordt gegeven om de technische vooruitgang te bevorderen. De missie van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is het bevorderen en verzekeren van een daadwerkelijke mededinging in België.
De BMA neemt eveneens deel aan de uitvoering van het Europees mededingingsbeleid. Zij werkt nauw samen met andere mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van het European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en het International Competition Network (ICN).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan interne en externe gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht
  • Je hebt kennis van de materieelrechtelijke bepalingen, de rechtspraak en de praktijk van het Belgische en/of Europese mededingingsrecht
  • Je bent in staat dossiers te analyseren waarin mededingingsrechtelijke vraagstukken centraal staan
  • Je hebt kennis van de basisbegrippen van de economie, toegepast op mededingingszaken
  • Je hebt in de praktijk reeds te maken gehad met dossiers of vragen op het gebied van fusies, kartels of andere mededingingsbeperkende praktijken

 

 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden.
  • Je kunt de belangrijkste elementen identificeren en ze samenvatten in een coherente samenvatting.
  • Je kunt je aanpassen aan het doelgroep en de informatie waar nodig vereenvoudigen.
  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
  • Je ontwikkelt logisch redeneren en argumenteren.

 

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge communicatievaardigheden 
  • Je kunt de doelgroep aanspreken op een geschikte manier, en informatie vereenvoudigen waar nodig.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
  • Je gebruikt een passende woordenschat.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De competenties informatie integreren, kennis van het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht, schriftelijke en mondelinge communicatie en jouw motivatie wegen harder door in de eindscore.

Indien de competentie 'kennis van het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar verdeeld over één of meerdere van de volgende domeinen:

 • Effectieve praktijkervaring binnen het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht als advocaat (ook advocaat-stagiair).
 • Daadwerkelijke praktijk van het Belgische of Europese mededingingsrecht als doctorandus, onderzoeker of docent op deze gebieden.
 • Effectieve praktijkervaring binnen het Europees mededingingsrecht als bedrijfsjurist.
 • Effectieve praktijkervaring binnen het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht of economie bij een mededingingsautoriteit als dossierbeheerder, analist, onderzoeker of auditeur.
 • Effectieve praktijk van mededingingseconomie in een economisch adviesbureau. 

Je voert ten minste 3 van onderstaande taken uit:

 • Deelname aan de aanmelding van een concentratiedossier (zowel de pre-notificatie fase als de post-notificatie fase)
 • Deelname aan de behandeling van een dossier van mededingingsbeperkende afspraken voor een mededingingsautoriteit 
 • Deelname aan de behandeling van een dossier van mededingingsbeperkende afspraken voor de hoven en rechtbanken 
 • Opstellen van nota's, briefings of verslagen over mededingingsrechtelijke vraagstukken of economie 
 • Onderzoek van doctrine en jurisprudentie over specifieke mededingingsrechtelijke vraagstukken
 • Deelname aan de ontwikkeling van opleidingen, conferenties en andere presentaties over mededingingsrecht of economie voor ondernemingen, mededingingsautoriteiten of in een academische context.

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot erkenning van geldelijke anciënniteit
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie AFE23001?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte kennis van het Belgisch en/of Europees mededingingsrecht voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 06/02/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Damien Gerard - Auditeur général
Contactpersoon Belgische Mededingsautoriteit
Tel. : 02 277 76 57
E-mail : damien.gerard@bma-abc.be  

 

Meer informatie over de selectieprocedure?
Insen De Rop - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 68 85
E-mail: Insen.derop@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving