Welzijnscoördinator (m/v/x)

Fedasil - Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile

Code de sélection

XNC23060

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Functie

Doel van de functie

Je werkt mee aan het ontwikkelen van een coherent welzijnsbeleid voor het personeel van Fedasil. Je neemt deel aan het ontwerpen van dit beleid, zorgt voor de implementatie ervan, voor de coördinatie en de opvolging van de projecten, acties en initiatieven en dit alles op een geïntegreerde manier. Als welzijnscoördinator vervul je een brugfunctie tussen de verschillende interne betrokken partners (o.a. de HR-dienst, de preventiedienst, de centra, de verschillende directies) en externe betrokken partners (o.a. Empreva, de arbeidsgeneesheer.)

 

Context

Je werkt op de dienst Human Ressources binnen de directie Algemene Diensten.

 

Inhoud van de functie

Als projectleider geef je vorm aan het welzijnsbeleid binnen het Agentschap. Je doet dit in samenwerking met de projectgroep. Je rapporteert rechtstreeks aan de stuurgroep welzijn en aan het directiecomité.

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van het project, de organisatie en het beheer ervan, de contacten met de betrokkenen, de verslaggeving en de evaluatie van het project. Je coördineert de follow-up van de actieplannen die kaderen binnen het project.

Wanneer het beleid vorm heeft gekregen, wordt de projectfase afgesloten en kan het beleid geïmplementeerd worden.

Je zet de doelstellingen van het beleid om in concrete acties. Daarbij draag je ook bij aan het vertalen van de organisatorische waarden van het Agentschap en breng je deze tot leven op de werkvloer.

Je zorgt voor een terreingericht, operationeel en oplossingsgericht beleid door bruggen te slaan tussen de verschillende interne en externe stakeholders.

Je zorgt ervoor dat het welzijnsbeleid bekend is, dat het gedragen wordt en dat de resultaten van de gevoerde acties gecommuniceerd worden. Kortom, je houdt welzijn op de agenda.

Je werkt mee aan een HR-beleid dat het welzijn van de medewerkers voorop stelt en monitort. Je zet acties en projecten op om dit beleid vorm te geven. In dit kader zet je processen en structuren op, communiceert deze en ziet toe op de uitvoering en evaluatie ervan. Het gaat dan onder andere om een meldingsprocedure grensoverschrijdend gedrag, tevredenheidsenquêtes, de psychosociale risicoanalyse, absenteïsme/aanwezigheidsbeleid en re-integratietrajecten. Je garandeert de link met andere projecten verbonden aan het welzijn van medewerkers (zoals o.a. incidentenbeheer).

Je motiveert betrokkenen om processen en activiteiten te verbeteren. Je doet aan benchmarking met andere overheidsorganisaties en introduceert best practices.

Je zorgt voor de evaluatie van de opgezette acties en projecten binnen het welzijnsbeleid en HR - beleid dat welzijn voorop stelt. Je werkt op basis van de PDCA cyclus.

Als expert formuleer je adviezen en geef je raad binnen de HR-dienst, aan het directiecomité en aan de verschillende directeurs/diensthoofden m.b.t. preventie en welzijn zodat een standpunt ingenomen kan worden en je voorstellen kan doen rond specifieke thematieken.

Als contactpersoon werk je nauwe samen met de interne preventiedienst (technische en psychosociale), met alle actoren die werken rond welzijn van medewerkers en met de HR -medewerkers in de centra. Je neemt deel aan vergaderingen op dit domein en aan het BOC Preventie.

 

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil rekruteert :

Welzijnscoördinator (m/v/x)

voor de dienst Human Ressources binnen de directie Algemene Diensten

interne /externe selectie en werfreserve

referentienummer: 9102-203

 

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/259633

Competenties

Jouw profiel

Je geeft blijk van interesse voor Fedasil, haar functioneren, haar waarden en doelgroep. Voor meer informatie kan je terecht op onze website : www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Universitair diploma, bij voorkeur op het gebeid van sociale of menswetenschappen, HR of gezondheidspromotie.

 

Technische competenties

Vereisten

Een ervaring is vereist in één of meerdere van de volgende domeinen:

 • projectmanagement;
 • coördinatie van activiteiten binnen het domein van psychosociaal welzijn;
 • uitwerken van een organisatiebeleid.

 

Troeven

 • Ervaring binnen het integriteitsdomein;
 • Certificaat preventieadviseur niveau 2;
 • Kennis van de welzijnswet;
 • Kennis van de andere landstaal;
 • Ervaring in het domein van asiel en migratie, bv. in een opvangcentrum voor asielzoekers;
 • Affiniteit met het werk op het terrein en bereidheid om zich te verplaatsen naar de centra en de regiokantoren.

 

Generieke competenties

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Jezelf ontwikkelen : actief plannen en beheren van je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: je inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie hebben en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Ons aanbod

Type arbeidscontract

Contract van onbepaalde duur (38u/week).

Een werfreserve voor alle types contracten wordt aangelegd voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

Je wordt geworven op niveau A1 met het loonbarema dat hierop van toepassing is. Het minimum maandloon bedraagt € 3575 (startsalaris zonder anciënniteit op bases van een full time contract volgens de huidige index) Dit bedrag kan variëren in functie van je relevante beroepservaring. Indien je meer wil weten, aarzel niet om een kijkje te nemen op volgende website: https://bosa.belgium.be/nl

 

Voordelen

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata je prestaties en arbeidsregime).

Gratis openbaar vervoer voor je verplaatsingen woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerk.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De voorselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in het profiel ? Dien dan je kandidatuur ten laatste op 02-02-23 voor middernacht in door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief;
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen);
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/259633

Extra info

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.