Detentiebegeleider Nieuw Dendermonde (m/v/x) voor FOD Justitie

SPF Justice

Code de sélection

ANG22382

Diplôme

Secondaire supérieur

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

C

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Als detentiebegeleider in de nieuwe gevangenis van Dendermonde werk je binnen de leefeenheden of –sectie van de gevangenis en begeleid je (een groep van) gedetineerden.

Je bent het eerste aanspreekpunt in hun dagelijkse leven en zoekt samen met hen hoe hun detentie zinvol en op maat kan worden ingevuld. Zo krijg je een goed zicht op hun vragen en noden en speel je een motiverende rol in hun keuze om deel te nemen aan activiteiten. Je bespreekt met hen het activiteiten– en hulpverleningsaanbod maar respecteert hun autonomie en de keuzes die zij maken. Voor specifieke problemen verwijs je hen actief door naar de personen die hen professioneel kunnen bijstaan. En je volgt ook op hoe dit loopt.

Je overlegt met diensten zoals de psychosociale dienst en andere hulpverleners over hoe je de gedetineerde kan ondersteunen en wat mogelijke aandachtspunten zijn. Omgekeerd horen deze collega's van jou hoe de detentie verloopt en waar zij met de gedetineerde verder aan kunnen werken. En wat deze belangrijk vindt, nu en naar de toekomst. Door je individuele interacties en je aandacht voor de groepsdynamiek zorg je binnen de leefeenheid mee voor een menselijke en dus ook veilige omgeving voor gedetineerden en collega's.

Naast begeleiden hou je uiteraard ook toezicht en draag je bij tot de orde en veiligheid. Bij conflicten of incidenten zorg je op dat moment samen met je collega's veiligheidsassistenten voor een vlotte afhandeling. Achteraf speel jij ook nog een belangrijke rol in het laten terugkeren van de rust en het herstel van de relatie met alle betrokkenen. Vanuit je contact met en inzicht in de persoon van de gedetineerde kan je, indien mogelijk, bespreken wat en hoe alles is kunnen gebeuren. Je zoekt samen uit hoe dit in de toekomst kan worden vermeden en wat daarvoor nodig is. Op die manier fungeer je ook als rolmodel en toon je aan gedetineerden dat er bij een conflict ook andere opties zijn. Zo bouw je concreet mee aan het versterken van sociale vaardigheden en het verhogen van de kansen op een geslaagde re-integratie.

Je belangrijkste nieuwe taken op de leefeenheid zijn:

 • Onthalen en informeren van gedetineerden, van bij aankomst tot vertrek op de leefeenheid
 • Bieden van ondersteuning bij moeilijke momenten, luisteren en empathisch reageren
 • Individuele gesprekken voeren en motiveren naar deelname aan activiteiten
 • Bemiddelen bij dagelijkse conflicten tussen gedetineerden
 • Doorverwijzen naar de juiste diensten en dit opvolgen
 • Deelnemen aan besprekingen samen met andere diensten
 • Begeleiden van en toezicht houden op activiteiten op de leefeenheid, waar wenselijk door zelf deel te nemen.

Om je goed voor te bereiden op je nieuwe taak, zal je een specifieke opleiding van een maand volgen, verspreid over verschillende modules.

Je werkt in ochtend-, namiddag- of dagdiensten, ook tijdens het weekend en op feestdagen.

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website

Meer info over de jobinhoud?
Personeelsdienst Gevangenis
E-mail: Personeelsdienst.Dendermonde@just.fgov.be

Meer info over de jobinhoud mbt aanwerving? 
Dienst onboarding - FOD Justitie 
E-mail: onboarding@just.fgov.be

Werkgever

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar voor de nieuwe gevangenis te Dendermonde (Tannenweg 1 - 9200 Dendermonde).

Indien je geslaagd bent voor de selectie, word je tewerkgesteld in deze inrichting.


De nieuwe gevangenis Poort van Dendermonde gelegen aan het Oud Klooster, opent reeds eind 2022. Deze inrichting zal 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden, huisvesten.
Het nieuwe concept staat voor het waarborgen van een positief werk- en leefklimaat en sluit aan bij een humane visie op detentie, waar de autonomie van gedetineerden en de voorbereiding van hun re-integratie centraal staan.  
Elke verblijfsruimte is uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche. Via rechtopstaande ramen valt er veel licht binnen in de verblijfsafdelingen en de open galerijen zorgen voor transparantie en een groter veiligheidsgevoel. Er zijn 4 binnentuinen en rond de gevangenis wordt een watergracht en een ruime groenzone met bomen en struiken voorzien.


Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.
Dit betekent: 

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant
  (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

  Het DG EPI is een ‘glazen huis' en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.
  Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega's en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je verkent van, luistert naar en begrijpt de boodschap van anderen en je leeft je in in andermans situatie.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.


Technische competentie
 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2). 

Indien jouw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden worden opgenomen. 
 

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je hebt kennis van kantoorsoftware (MS-Office, …).
 • Je hebt kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over het vereiste diploma OF een instapkaart

1.1 OFWEL beschik je over een diploma hoger secundair onderwijs op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


1.2 OFWEL beschik je NIET over een diploma hoger secundair onderwijs, maar beschik je wel over een instapkaart: 

Je kan solliciteren als je beschikt over de instapkaart niveau C. Neem dan contact op met PBA@bosa.fgov.be ten laatste op 6 oktober 2022 zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van de instapkaart. 

Indien je nog niet beschikt over de instapkaart, kan je deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (van deze functiespecifieke screening) als je solliciteert voor de selectie ANG22338 via https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG22338/Instapkaart-niveau-C-Penitentiair-Bewakingsassistenten-veiligheidsassistenten-en-detentiebegeleiders-m-v-x-voor-FOD-Justitie. Schrijf je zeker tijdig in aangezien je reeds over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (06/10/2021). 


Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (zie hierboven) of een instapkaart, kan je niet solliciteren voor deze selectieprocedure.


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als detentiebegeleider (niveau C) met de bijhorende weddeschaal 20AP.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 29851,77 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)
 • begeleidingstoelage van 3 euro (bruto, niet-geïndexeerd per gepresteerde dag)


Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar
 • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten, zoals vereist voor deze job (voorafgaandelijk gezondheidstoezicht)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • ten minste 18 jaar zijn

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Wacht niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de testen, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectieprocedure


Stap 1: screening van diploma of instapkaart

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of een instapkaart. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Indien je nog niet beschikt over de instapkaart, kan je deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (van deze functiespecifieke screening) als je solliciteert voor de selectie ANG22338 via https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG22338/Instapkaart-niveau-C-Penitentiair-Bewakingsassistenten-veiligheidsassistenten-en-detentiebegeleiders-m-v-x-voor-FOD-Justitie. Schrijf je zeker tijdig in aangezien je reeds over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (06/10/2021). Stap 2: Interview met rollenspellen (+/- 80 minuten + 45 minuten voorbereidingstijd) ter plaatse.

Dit gedeelte wordt voorafgegaan door een persoonlijkheidsvragenlijst, waarvan de resultaten uitsluitend als informatie bij het mondeling gedeelte dienen. De persoonlijkheidsvragenlijst zal afgenomen worden op afstand (online). Je bent verplicht deze af te leggen om toegelaten te worden tot het interview. De persoonlijkheidsvragenlijst kan je maar 1x per jaar afleggen. Je resultaat is dan geldig voor andere selecties. 


Het interview en de rollenspellen evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie/rollenspel wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf het einde van oktober t.e.m. eind november 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

Medisch onderzoek 
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren. 
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.


Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk 
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving. 

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden. 

Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen
Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” . 

Nog vragen? 
Over de aanpassingen aan de selectieprocedure? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be.  
Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Justitie via e-mail: onboarding@just.fgov.be.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van deze functiespecifieke screening - Interview met rollenspellen. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

De FOD Justitie nodigt je uit voor een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Als het resultaat positief is, kan je starten met je stage. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Na de selectie wordt er een lijst opgesteld met alle geslaagde kandidaten, die 1 jaar geldig blijft. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
 

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 6 oktober 2022.


Je kan niet solliciteren via e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Hanne De Knop - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 477 98 48 38
E-mail: hanne.deknop@just.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Marianne
  Mes collègues et moi offrons des outils aux gens pour leur permettre de poursuivre leur route par eux-mêmes et de mieux se réinsérer dans la société.
  Marianne
  Assitante sociale prison
  -
  SPF Justice
  More about Marianne
 • Portrait Ann
  Sans une équipe soudée, on ne peut pas bien faire son travail en prison.
  Ann
  Infirmière prison
  -
  SPF Justice
  More about Ann
 • Portrait Nio
  Chaque jour, vous rencontrez un nouveau défi. Trouver la bonne réponse vous donne de l’énergie à revendre.
  Nio
  Agent service desk
  -
  SPF Justice
  More about Nio
 • Portrait Ismael
  S’il y a quelqu’un sur qui j’ai eu une quelconque influence, ma carrière est réussie.
  Ismael
  Expert technique pénitentiaire
  -
  SPF Justice
  More about Ismael
 • Portrait Dorien
  Saisir dans les moindres détails comment fonctionnent les procédures de règlementation, ça ne s’apprend nulle part ailleurs
  Dorien
  Juriste au service du droit patrimonial et du droit de la procédure civile
  -
  SPF Justice
  More about Dorien
 • Portrait Iseult
  La matière des RH au sein de la Justice est sans doute moins connue, mais elle est incroyablement intéressante parce qu’on entre en contact avec une foule de gens et de thématiques différentes.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  SPF Justice
  More about Iseult
 • Portrait Sami
  Je peux déplacer des montagnes ici et laisser ma trace, car l'organisation est en pleine mutation.
  Sami
  Master soutien au management
  -
  SPF Justice
  More about Sami
 • Portrait Yana
  Un emploi de bureau barbant où les jours se suivent et se ressemblent, ce n’est pas pour moi.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  SPF Justice
  More about Yana