Adjunct-administrateur-generaal (m/v/x)

Office National des Vacances Annuelles

Code de sélection

ANG24711

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Mandat

Niveau de fonction

TOP

Type de recrutement

Sélection de management

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De administrateur-generaal bestuurt samen met de adjunct-administrateur-generaal de RJV. Ze doen dat op een collegiale manier en de adjunct-administrateur-generaal vervangt de administrateur-generaal op momenten en plaatsen dat deze zelf verhinderd is. Zij besturen de instelling overeenkomstig de directieven van het Beheerscomité.

Net als de administrateur-generaal en in samenwerking met hem, streeft de adjunct-administrateur-generaal volgende doelen na:

 • Informeren van het Beheerscomité over het beheer van de instelling.
 • Het Beheerscomité proactief ter beschikking stellen van wat nodig is voor de uitvoering van zijn bevoegdheden.

 • De RJV besturen als voogdijinstelling van een netwerk met 9 privé-vakantiefondsen en een openbaar vakantiefonds. Het komt er op aan de coherentie van de toepassing van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie te verzekeren en te zorgen voor de beveiligde integratie ervan in het netwerk van de sociale zekerheid.

 • De RJV besturen als openbaar vakantiefonds voor de ambtshalve, correcte en tijdige uitbetaling van het enkel en dubbel vakantiegeld.

 • De RJV en het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders vertegenwoordigen in het netwerk van de sociale zekerheid en bij de federale en andere instellingen. De werkzaamheden van de RJV moeten geïntegreerd zijn in het netwerk van de sociale zekerheid.

 • In overleg met de sociale partners een strategie ontwikkelen om aan de maatschappelijke behoeften inzake jaarlijkse vakantie te kunnen beantwoorden.

 • In overleg met de sociale partners een financiële strategie ontwikkelen die aangepast is aan de evolutie van de financiële markten en de economische conjunctuur.

 • Zorgen voor de strikte naleving van de informatiebeveiliging en van alle informaticaprocessen. De RJV moet immers de integrale toepassing waarborgen van de wettelijke normen inzake informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling binnen het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Medeorganisatie van het Beheerscomité.

 • Medevoorzitter van:

  • Directieraad
  • Comité van directeurs
  • Basisoverlegcomité

  • Comité voor preventie en bescherming op het werk

  • Beheerscomité van de Sociale dienst

Interne betrekkingen in het kader van de federale overheid (in samenspraak met de administrateur-generaal): besprekingen en onderhandelingen met:

 • de Minister van Werk: voogdij;

 • de Minister van Begroting;

 • de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken;

 • de FOD Sociale zekerheid: o.a. coördinatie met wetgeving bedienden;

 • het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid: coördinatie sociale zekerheid;

 • het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): coördinatie sociale zekerheid;

 • het Beheerscomité Sociale Zekerheid (globaal beheer): financiële coördinatie;

 • de Raad van Beheer SMALS: technisch coördinator;

 • het Rekenhof: wettelijke controle;

 • verschillende werkgroepen.

Externe betrekkingen (in samenspraak met de administrateur-generaal)

 • Voogdij over de 9 bijzondere (privé) vakantiekassen.

 • Beheer van de hypothecaire leningen sociaal toerisme (+/- € 20 miljoen).

 • Bespreking met de sociale partners en de sectorverantwoordelijken jaarlijkse vakantie.

 • Besprekingen en onderhandelingen met de financiële instellingen.

 • Bespreking met de Bedrijfsrevisor en/of het Rekenhof.

 • Overleg met de FOD BOSA – DG Begroting en beleidsevaluatie en met de FOD Financiën.

 • De betwiste zaken voor het gerecht aanhangig maken.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

In de functie van adjunct-administrateur-generaal en samen met de administrateur-generaal:

 • Het Comité van Directeurs voorzitten en ervoor zorgen dat de in de bestuursovereenkomst overeengekomen resultaten behaald worden;
 • De verantwoordelijken van de operationele en de omkaderingsdiensten leiden;

 • Met de administrateur-generaal overleg plegen, en de coherentie van het beheer verzekeren.

In het kader van de vertegenwoordiging van de sector van de jaarlijkse vakantie en samen met de administrateur-generaal:

 • Binnen het netwerk van de Sociale Zekerheid de sector van de jaarlijkse vakantie vertegenwoordigen;

 • De onderhandelingen met de Regering en met de sociale partners voorbereiden en eraan deelnemen;

 • Waken over het onmiddellijk doorsturen van de informatie en de instructies aan de sociale partners en de vakantiekassen;

 • Inlichtingen verschaffen, de wettelijke en reglementaire bepalingen toelichten, en de daaruit voortvloeiende instructies uitvaardigen.

In het kader van de financiële functie en samen met de administrateur-generaal:

 • Voor de invoering en de verwezenlijking van de meest gunstige budgettaire en financiële plannen opteren, zodat de RJV haar missie kan blijven uitvoeren;

 • Voor het structureel financieel evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie zorgen;

 • Ervoor zorgen dat de dagelijkse financiering van alle vakantiefondsen gewaarborgd wordt.

In het kader van de functie m.b.t. het stelsel en samen met de administrateur-generaal:

 • Zorgen voor de eenvormige toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake jaarlijkse vakantie;

 • Met de meest aangepaste technologieën de correcte verdeling van de sociale gegevens en van de financiële middelen verzekeren;

 • Het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie in een gemeenschappelijke strategie integreren;

 • Met de FOD Sociale Zekerheid overleg plegen over de reglementaire en/of wettelijke wijzigingen.

In het kader van de functie m.b.t. de informatieveiligheid en samen met de administrateur-generaal:

 • Op basis van de adviezen van de veiligheidsadviseur de adequate beslissingen voor informatieveiligheid treffen;

 • Ervoor zorgen dat de uitwisseling van de gegevens, om de opdracht van de sector van de jaarlijkse vakantie uit te voeren, in optimale veiligheidsomstandigheden geschiedt;

 • Een in het kader van het driejaarlijks veiligheidsplan ingeschreven strategie ontwikkelen.

Werkgever

Missie

De RJV is, direct of indirect, verantwoordelijk voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en sommige kunstenaars, alsook van de betaling van het vakantiegeld.

De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Zij staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking.

Als toezichthoudend orgaan zorgt zij voor de strikte naleving van de wettelijke bepalingen in de verschillende bijzondere vakantiefondsen. Zij zorgt voor de verdeling van de gegevens met betrekking tot de lonen en werktijden van alle arbeiders en ook van de jaarlijkse vakantiebijdragen onder de verschillende vakantiefondsen, naar rato van het door hen te betalen vakantiegeld.

De RJV neemt deel aan de ontwikkeling van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, door leningen te verstrekken aan vakantiecentra gericht op sociaal toerisme.

 

Visie

De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur.

De RJV is een instelling waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een open en professionele manier met elkaar omgaan.

De RJV voert haar taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit.

De RJV benadrukt haar mentaliteit als openbare instelling en daarmee de kwaliteit van haar diensten De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening.

Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op vertrouwen.

De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren.

 

Waarden

De kernwaarden van de RJV zijn momenteel:

 • Respect
 • Betrouwbaarheid
 • Durf

 

Omvang

Aantal medewerkers binnen de organisatie: 208 personeelsleden + 25 gedetacheerden van Smals (op 1.12.2023)

Aantal medewerkers die rechtstreeks rapporteren: 15

Gemiddelde opdrachtenbegroting van de RJV: ongeveer € 6 miljard

Werkingsmiddelen van de RJV: € 25 miljoen

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: 149.291,73 € (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De administrateur-generaal bestuurt samen met de adjunct-administrateur-generaal de RJV. Ze doen dat op een collegiale manier en de adjunct-administrateur-generaal vervangt de administrateur-generaal op momenten en plaatsen dat deze zelf verhinderd is. Zij besturen de instelling overeenkomstig de directieven van het Beheerscomité.

Net als de administrateur-generaal en in samenwerking met hem, streeft de adjunct-administrateur-generaal volgende doelen na:

 • Informeren van het Beheerscomité over het beheer van de instelling.
 • Het Beheerscomité proactief ter beschikking stellen van wat nodig is voor de uitvoering van zijn bevoegdheden.

 • De RJV besturen als voogdijinstelling van een netwerk met 9 privé-vakantiefondsen en een openbaar vakantiefonds. Het komt er op aan de coherentie van de toepassing van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie te verzekeren en te zorgen voor de beveiligde integratie ervan in het netwerk van de sociale zekerheid.

 • De RJV besturen als openbaar vakantiefonds voor de ambtshalve, correcte en tijdige uitbetaling van het enkel en dubbel vakantiegeld.

 • De RJV en het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders vertegenwoordigen in het netwerk van de sociale zekerheid en bij de federale en andere instellingen. De werkzaamheden van de RJV moeten geïntegreerd zijn in het netwerk van de sociale zekerheid.

 • In overleg met de sociale partners een strategie ontwikkelen om aan de maatschappelijke behoeften inzake jaarlijkse vakantie te kunnen beantwoorden.

 • In overleg met de sociale partners een financiële strategie ontwikkelen die aangepast is aan de evolutie van de financiële markten en de economische conjunctuur.

 • Zorgen voor de strikte naleving van de informatiebeveiliging en van alle informaticaprocessen. De RJV moet immers de integrale toepassing waarborgen van de wettelijke normen inzake informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling binnen het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Medeorganisatie van het Beheerscomité.

 • Medevoorzitter van:

  • Directieraad
  • Comité van directeurs
  • Basisoverlegcomité

  • Comité voor preventie en bescherming op het werk

  • Beheerscomité van de Sociale dienst

Interne betrekkingen in het kader van de federale overheid (in samenspraak met de administrateur-generaal): besprekingen en onderhandelingen met:

 • de Minister van Werk: voogdij;

 • de Minister van Begroting;

 • de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken;

 • de FOD Sociale zekerheid: o.a. coördinatie met wetgeving bedienden;

 • het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid: coördinatie sociale zekerheid;

 • het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): coördinatie sociale zekerheid;

 • het Beheerscomité Sociale Zekerheid (globaal beheer): financiële coördinatie;

 • de Raad van Beheer SMALS: technisch coördinator;

 • het Rekenhof: wettelijke controle;

 • verschillende werkgroepen.

Externe betrekkingen (in samenspraak met de administrateur-generaal)

 • Voogdij over de 9 bijzondere (privé) vakantiekassen.

 • Beheer van de hypothecaire leningen sociaal toerisme (+/- € 20 miljoen).

 • Bespreking met de sociale partners en de sectorverantwoordelijken jaarlijkse vakantie.

 • Besprekingen en onderhandelingen met de financiële instellingen.

 • Bespreking met de Bedrijfsrevisor en/of het Rekenhof.

 • Overleg met de FOD BOSA – DG Begroting en beleidsevaluatie en met de FOD Financiën.

 • De betwiste zaken voor het gerecht aanhangig maken.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

In de functie van adjunct-administrateur-generaal en samen met de administrateur-generaal:

 • Het Comité van Directeurs voorzitten en ervoor zorgen dat de in de bestuursovereenkomst overeengekomen resultaten behaald worden;
 • De verantwoordelijken van de operationele en de omkaderingsdiensten leiden;

 • Met de administrateur-generaal overleg plegen, en de coherentie van het beheer verzekeren.

In het kader van de vertegenwoordiging van de sector van de jaarlijkse vakantie en samen met de administrateur-generaal:

 • Binnen het netwerk van de Sociale Zekerheid de sector van de jaarlijkse vakantie vertegenwoordigen;

 • De onderhandelingen met de Regering en met de sociale partners voorbereiden en eraan deelnemen;

 • Waken over het onmiddellijk doorsturen van de informatie en de instructies aan de sociale partners en de vakantiekassen;

 • Inlichtingen verschaffen, de wettelijke en reglementaire bepalingen toelichten, en de daaruit voortvloeiende instructies uitvaardigen.

In het kader van de financiële functie en samen met de administrateur-generaal:

 • Voor de invoering en de verwezenlijking van de meest gunstige budgettaire en financiële plannen opteren, zodat de RJV haar missie kan blijven uitvoeren;

 • Voor het structureel financieel evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie zorgen;

 • Ervoor zorgen dat de dagelijkse financiering van alle vakantiefondsen gewaarborgd wordt.

In het kader van de functie m.b.t. het stelsel en samen met de administrateur-generaal:

 • Zorgen voor de eenvormige toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake jaarlijkse vakantie;

 • Met de meest aangepaste technologieën de correcte verdeling van de sociale gegevens en van de financiële middelen verzekeren;

 • Het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie in een gemeenschappelijke strategie integreren;

 • Met de FOD Sociale Zekerheid overleg plegen over de reglementaire en/of wettelijke wijzigingen.

In het kader van de functie m.b.t. de informatieveiligheid en samen met de administrateur-generaal:

 • Op basis van de adviezen van de veiligheidsadviseur de adequate beslissingen voor informatieveiligheid treffen;

 • Ervoor zorgen dat de uitwisseling van de gegevens, om de opdracht van de sector van de jaarlijkse vakantie uit te voeren, in optimale veiligheidsomstandigheden geschiedt;

 • Een in het kader van het driejaarlijks veiligheidsplan ingeschreven strategie ontwikkelen.

Werkgever

Missie

De RJV is, direct of indirect, verantwoordelijk voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en sommige kunstenaars, alsook van de betaling van het vakantiegeld.

De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Zij staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking.

Als toezichthoudend orgaan zorgt zij voor de strikte naleving van de wettelijke bepalingen in de verschillende bijzondere vakantiefondsen. Zij zorgt voor de verdeling van de gegevens met betrekking tot de lonen en werktijden van alle arbeiders en ook van de jaarlijkse vakantiebijdragen onder de verschillende vakantiefondsen, naar rato van het door hen te betalen vakantiegeld.

De RJV neemt deel aan de ontwikkeling van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, door leningen te verstrekken aan vakantiecentra gericht op sociaal toerisme.

 

Visie

De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur.

De RJV is een instelling waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een open en professionele manier met elkaar omgaan.

De RJV voert haar taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit.

De RJV benadrukt haar mentaliteit als openbare instelling en daarmee de kwaliteit van haar diensten De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening.

Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op vertrouwen.

De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren.

 

Waarden

De kernwaarden van de RJV zijn momenteel:

 • Respect
 • Betrouwbaarheid
 • Durf

 

Omvang

Aantal medewerkers binnen de organisatie: 208 personeelsleden + 25 gedetacheerden van Smals (op 1.12.2023)

Aantal medewerkers die rechtstreeks rapporteren: 15

Gemiddelde opdrachtenbegroting van de RJV: ongeveer € 6 miljard

Werkingsmiddelen van de RJV: € 25 miljoen

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Inzicht in de grote lijnen van het functioneren van de federale overheid op het vlak van begroting, personeelsbeheer, interne controlemechanismen.
 • Diepgaand begrip van de werking van het paritaire beheer, van de sociale zekerheid en van de federale overheid en van het politieke beslissingsproces in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
 • Diepgaand begrip van de omgeving van de OISZ, van de voornaamste actoren en van de uitdagingen die de instelling wachten.
 • In staat zijn om uiteenlopende standpunten met mekaar te verzoenen om constructieve relaties met de verschillende actoren van de sociale zekerheid tot stand te brengen.
 • Capaciteit om een strategische visie te bepalen en te implementeren voor de instelling zowel op het vlak van haar opdrachten als op het vlak van haar werking.
 • Kennis van moderne managementtechnieken en projectmanagement.

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.

Worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 6 jaar managementervaring:

 • ·       
  De jaren gepresteerd als houder van minstens een graad van rang 13 en/of klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt

 • ·       
  De jaren gepresteerd in een gelijkwaardige graad van rang 13 en/of klasse A3 binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie of de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring, op nationaal en/of internationaal niveau binnen de sector van de sociale zekerheid.

 

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: 149.291,73 € (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in de groep 'geschikt'

 • hetzij in de groep 'niet geschikt'

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep ‘geschikt’ worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten uit de groep 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23/04/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels