Tijdelijke tweetalige secretarissen(essen) (m/v/x)

La Chambre

Code de sélection

XNT24108

Langue

Néerlandais

Diplôme

Secondaire supérieur

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

C

Type de recrutement

Recrutement client payant

Durée

Durée déterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een boeiende, veelzijdige job ? Heb je interesse voor de politieke actualiteit ? Word je onze nieuwe collega ?

De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een selectieprocedure met het oog op de  toekomstige aanwerving van tijdelijke tweetalige secretarissen(essen). De datum van de tijdelijke aanstellingen en de duurtijd zullen bepaald worden rekening houdend met de behoeften van de diensten.

Wie zijn we ?

 

In de Kamer van volksvertegenwoordigers klopt het hart van de Belgische politiek. De 150 kamerleden, die om de vijf jaar rechtstreeks verkozen worden, vertegenwoordigen de hele Belgische bevolking. Samen debatteren ze over maatschappelijke vraagstukken en zorgen ze ervoor dat de wetten worden aangepast aan onze snel veranderende samenleving. De Kamerleden controleren ook de federale regering. Debat en controle zijn in een democratie nu eenmaal van groot belang.

De Kamer functioneert dankzij de medewerking van zowat 600 gemotiveerde ambtenaren, die zich elke dag inzetten om de Kamerleden in hun werk te ondersteunen. De kernwaarden van de ambtenaren van de Kamer zijn gedrevenheid, integriteit, respect, teamgeest en flexibiliteit.

 

Werkgever

Wat zal je functie zijn binnen onze organisatie ?

 

De secretarissen(essen) staan ter ondersteuning van de dienst waar zij worden tewerkgesteld

in voor de uitvoering en opvolging van diverse administratieve en logistieke taken alsook voor het  onthaal.

 

Taken

 

De secretarissen (esses) :

-        stellen allerlei gevraagde nota’s, brieven, mededelingen en andere documenten op bestemd voor interne of externe gebruikers;

-        verzorgen het klassement van alle administratieve documenten gekoppeld aan de werking van de dienst (coderen, scannen, archiveren, bijwerken van databanken enz.);

-        zorgen voor de opvolging van de mailbox van de dienst;

-        sorteren en verwerken binnenkomende post;

-        zorgen voor de opvolging van diverse logistieke secretariaatstaken waaronder het bestellen van kantoorbenodigdheden;

-        houden de planning van de dienst bij (registratie verloven, telewerk, afwezigheden enz.);

-        verzorgen het fysiek en telefonisch onthaal van personen die zich richten tot de dienst.

De tijdelijk aangestelde secretarissen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het statutair extern examen voor secretaris dat het Examensecretariaat in de loop van net najaar 2024 zal organiseren.

 

http://www.dekamer.be

Competenties

Profiel

 

Generieke competenties

In team werken : groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;

Stress beheren : resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met kritiek;

Objectieven behalen : beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties;

Servicegericht handelen :  interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.

 

Specifieke competenties en vaardigheden :

-        U bent goed tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk.

-        U bent discreet, stipt, dynamisch en positief ingesteld.

-        U bent vertrouwd met informatica en heeft een goede kennis van de klassieke informatica toepassingen.

-        U werkt zorgvuldig, autonoom, resultaatgericht.

-        U neemt verantwoordelijkheid op.

 

Wie kan deelnemen ?  

De kandidaten :

1°  zijn burger van de Europese Unie ;  

2°  zijn van onberispelijk gedrag  (op het ogenblik van een eventuele indiensttreding moet je een uittreksel uit het strafregister voorleggen (vroeger getuigschrift van goed gedrag en zeden).

3°  genieten de burgerlijke en politieke rechten ;

4° hebben een in het Nederlands of in het Frans gesteld diploma van hoger secundair onderwijs

 5° beschikken over minimum 2 jaar ervaring in een secretariaatsfunctie en zijn vertrouwd met de werking van de gebruikelijke informaticatoepassingen van Microsoft Office (Outlook, Word en Excel).

 

De taal van het diploma bepaalt de taalrol waartoe de kandidaat behoort.

 

Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de procedure die in de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 wordt beschreven, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's in aanmerking worden genomen.

 

Aan deze vereisten moet zijn voldaan op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen, namelijk vrijdag 14 juni 2024.

Aanbod

Wat biedt de Kamer jou ?

 

a)      WEDDE - LOOPBAAN

De bruto geïndexeerde jaarwedde bedraagt 46.023 €, volgens de beroepservaring van de kandidaat bij de indiensttreding.

 

b)      ANDERE

- Vakantiegeld;

- Eindejaarstoelage;

- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een vergoeding voor verplaatsingskosten woon-werkverkeer of een fietsvergoeding;

- Gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin en andere verzekeringen;

- Opleidingsaanbod;

-  Gunstige vakantieregeling;

- Bedrijfsrestaurant;

- Sport- en ontspanningsmogelijkheden.

 

Stel je dan nu kandidaat !

Procedure

Wat is de selectieprocedure ?

      

Een voorafgaande selectie zal gebeuren op basis van de kandidaatstelling met als criteria de overeenkomst met de voornoemde vereisten. Enkel de 10 best geklasseerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het examen dat zal doorgaan op donderdag 27 juni 2024. Deze datum kan niet gewijzigd worden.

Het examen bestaat uit 2 delen  :

Deel 1 : PC -test :

Deze test beoordeelt je kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen van Microsoft Office (Outlook, Word en Excel) en je schriftelijke taalvaardigheid (tweetaligheid).

Vereist minimum: 50% voor kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen en 50% voor schriftelijke tweetaligheid.

 

Deel 2 : Interview : 

Tijdens het interview wordt de motivatie, de generieke competenties  en de mondelinge tweetaligheid beoordeeld.

Vereist minimum : 50% voor de motivatie en de generieke competenties en 50 % voor de mondelinge tweetaligheid

 

Elk deel van het examen is eliminerend.

 

Bijkomende inlichtingen over de selectieprocedure kunnen bekomen worden bij de dienst HR (examen@dekamer.be).

Solliciteren

INSCHRIJVING

 

We verwachten je kandidatuur met curriculum vitae, kopie van je diploma en het bewijs van nuttige ervaring uiterlijk vrijdag 14 juni 2024  samen met de datum vanaf wanneer je beschikbaar bent :

 

-          via het sollicitatieformulier Dekamer Application Form: Tijdelijke tweetalige secretarissen (dekamer-lachambre.be) 

-          per post naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst HR, Examensecretariaat, Natieplein 2 - 1008 Brussel.

 

Kandidaturen die op vrijdag 14 juni 2024 onvolledig zijn (cv, diploma, ervaring, datum van beschikbaarheid), worden niet in aanmerking genomen. 

Alleen de kandidaten die op de uiterlijke datum zijn ingeschreven en  aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Het examensecretariaat bevestigt de ontvangst van je kandidatuur.

https://vacatures.dekamer-lachambre.be/?lang=nl

Extra info

De Kamer van volksvertegenwoordigers hecht veel belang aan diversiteit en wil daarom een werkomgeving zijn waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan valoriseren, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging, of culturele identiteit.

 

Daarom kan de praktische organisatie van de selectieprocedure binnen redelijke grenzen worden aangepast voor de kandidaten met een beperking. De Kamer werkt hier samen met FOD Bosa (DG R&O - cel Diversity - WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel). 

 

Indien je gebruik wilt maken van redelijke aanpassingen gelieve je aanvraag in te dienen via de volgende link (aanmelden > mijn dossier > CV > persoonlijke gegevens). 

Link : https://werkenvoor.be