Adjunct-coördinator Gender-Gelijkheid-Handicap-Diversiteit (GGHD) via Talent Exchange (m/v/x)

SPP Politique Scientifique
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

XNT23016

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Talent exchange

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

In het kader van de effectieve lancering van het netwerk BELSPO-FWI van de contactpersonen GGHD ontwikkelt de adjunct-coördinator GGHD

 • expertise inzake gender, handicap en bevordering van diversiteit en inclusie op basis van de mensenrechten, de verschillende soorten feminisme en de intersectionele benadering; 
 • Hij/zij helpt activiteiten uit te denken, uit te voeren, te volgen en te evalueren die passen in de bedoelde thematieken. Hij/zij voert administratieve, beleidsmatige en op de burger gerichte handelingen uit die impact hebben op de wetgevende en maatschappelijke normen.

 

De acties vinden vaak plaats in samenhang met de contactpersonen Gender-Gelijkheid-Handicap-Diversiteit van de interne algemene directies en de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI), het academisch milieu en de op dat gebied actieve verenigingen.

Die functie ter ondersteuning van de GGHD-ondersteuning staat onder de leiding en de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de coördinator. Die functie is van het grootste belang om de cel te optimaliseren.

De cel behoort tot de diensten van de voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

-      Hoofdtaken:

 

 • Actief bijdragen tot de beleidsvoering voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (gender mainstreaming, gelijke kansen, bestrijding van seksueel ongepast gedrag en geweld tegen vrouwen), handicap en diversiteit, alle beleidsvormen die zijn opgenomen in de verschillende federale actieplannen, in de algemene beleidsnota’s van de staatssecretaris en in de transversale managementtools van de POD Wetenschapsbeleid.  Die transversale beleidslijnen van de POD zijn opgenomen in het strategisch plan 2022-2024 en in het jaarlijkse operationeel plan. Die bijdrage houdt verder ook het opstellen van verslagen in.
 • Een actieve rol spelen in onze netwerken (interne partners, FWI’s, federale partners, federale en diverse netwerken; vergaderingen en projecten met interne partners, federale partners, het academisch milieu en middenveldorganisaties ...)
 • Een proactieve rol als kennisbeheerder spelen;
 • Helpen bij het ontwerpen en het leiden van opleidingen, informatiesessies, workshops;
 • Bijdragen tot operationele en/of organisatorische activiteiten met de bedoeling mee te helpen aan de praktische organisatie van opdrachten in de coördinatiecel (beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling, praktische ondersteuning bij het organiseren van events, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen; beheer van de agenda, planning van vergaderingen, ...);
 • De variabelen definiëren van de projecten en de opvolging ervan verzorgen (per project: scope, doelstellingen en voortijdige resultaten, projectteam, planning, budget, kwaliteit, risico’s)
 • De coördinatie verzorgen als vervanger/vervangster (netwerken, organen, ...);
 • De trends en de nieuwe ontwikkelingen volgen die gelinkt zijn aan de bedoelde materie die samenhangen met de vervolmaking van de personeelsmanagementprocessen (gelijke kansen, bestrijding van seksistisch en seksueel geweld, handicap, inclusie van personen met een migratieachtergrond);
 • De beheers- en methodetools verspreiden of ontwikkelen eigen aan de thematieken voor het projectbeheer
 • Meewerken aan het opstellen van officiële verslagen (gendermainstreaming, handicap, sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie, ...) en de interne nieuwsbrieven met inachtneming van de stijl van de cel;
 • Meewerken aan het logistieke beheer (het beheer van de vergader-/conferentiezalen alsook met de leveranciers met inachtneming, inzonderheid, van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten)

Werkgever

De cel GGHD-coördinatie is belast met de transversale beleidslijnen* die op personen betrekking hebben.

Wat gender en de strijd tegen (indirecte) discriminatie betreft bij mensen op grond van onder andere hun handicap, hun afkomst of hun seksuele geaardheid, heeft de cel algemeen genomen als doel de wetgeving ad hoc te doen naleven en de ministeriële en internationale beloften (respectievelijk vastgelegd in de verschillende federale plannen en het Gender Equality Plan dat deel uitmaakt van het kaderprogramma Horizon Europe) te implementeren binnen de POD als centraal bestuursorgaan en alle federale wetenschappelijke instellingen samen (10 FWI’s die ressorteren onder de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid). 

De acties worden gecoördineerd in een netwerk en omvatten het begeleiden van teams en projecten (en de monitoring ervan), het organiseren van bewustmakingsacties en opleidingen op het gebied van genderanalyse, de inaanmerkingneming van de handicaps en de wat er op het gebied van diversiteit op het spel staat, de opstelling van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek, en verslagen.

 *= gemeenschappelijk aan alle FOD's en POD's

http://www.belspo.be

Competenties

Generieke competenties:

 • Je geeft je volledig en je toont de wil en de ambitie om resultaten te halen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgezette acties
 • Je neemt beslissingen uitgaande van (on)volledige informatie en zet gerichte acties op met de bedoeling de beslissingen ten uitvoer te brengen
 • Je legt verbanden tussen diverse gegevens, werkt alternatieven uit en trekt passende conclusies.
 • Je adviseert interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, biedt hun een gepersonaliseerde dienstverlening aan en onderhoudt constructieve contacten.

Je toont je motivatie voor de functie en voor de thema’s mensenrechten, vrouwenrechten, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de verschillende soorten feminisme, handicap, culturele diversiteit, interculturaliteit, antiracisme, intersectionaliteit (x2)

Troeven:

 • Een goede kennis hebben van de begrippen gelijkheid, diversiteit en de antidiscriminatiewetgeving (wet van 10 mei 2007 Wet van 10/05/2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (openjustice.be) ;
 • Vertrouwd zijn met projectbeheersing en, in dat kader, boordtabellen en opvolgingsindicatoren kunnen ontwikkelen;
 • Ervaring hebben met het leiden van vergaderingen/werkgroepen en/of met het geven van opleidingen;
 • In het bezit zijn van een getuigschrift van studies op het gebied van diversiteit en inclusie of een masterdiploma specialisatie genderstudies;
 • Kennis van het Frans gelet op het tweetalige milieu van de functie; een passieve kennis van het Engels is ook gewenst
 • Kennis van het institutionele landschap en van de middenveldorganisaties in België

Verwachte waarden, menselijke en relationele vaardigheden 

 • Gericht zijn op de waarden van gelijkheid, billijkheid, rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en belangstelling voor de door de cel behandelde materie;
 • Gevoel voor collectieve verantwoordelijkheid, inzet, inclusie en sociale innovatie
 • Luisterbereidheid, empathie, welwillendheid
 • Creativiteit, proactiviteit en zin voor initiatief
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Opleiding:

Bij voorkeur een masterdiploma menswetenschappen en sociale wetenschappen (sociologie, sociale psychologie, politieke wetenschappen, ...; een lager diploma kan worden aanvaard als de kandidaat/kandidate een ruime relevante ervaring kan voorleggen die aan de functie is gelinkt (ervaring die kan opgedaan zijn geweest in middenveldorganisaties of op één van de actiegebieden van de cel).

Aanbod

 • Flexibel uurrooster, 38-urige werkweek
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, daar het WTC III zich slechts op 200 meter van het station Brussel-Noord bevindt
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Allerlei sociale voordelen
 • Minstens 26 dagen verlof per jaar
 • 12 recuperatiedagen
 • Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Flexibel deeltijds telewerk in overleg met de coördinator
 • Mogelijkheid om aan te sluiten bij een cel die baanbrekend werk verricht door het opzetten van activiteiten met een sterke maatschappelijke impact
 • Een stimulerend project waarbij universitaire experts kunnen worden geraadpleegd
 • Een klein gemotiveerd, geëngageerd, solidair en dynamisch team

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare competenties te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die geen deel uitmaken van één van de deelnemende organisaties van het netwerk Talent Exchange.

Solliciteren

Opgepast

De opdrachten in dit netwerk zijn uitsluitend bestemd voor statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be).

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv uiterlijk 26/02/2023 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met vermelding van de titel van de functie: Adjunct-coördinator (GGHD) - Talent Exchange.

Extra info

De aan het netwerk Talent Exchange deelnemende organisaties verbinden zich ertoe diversiteit te promoten. Hier worden talenten gestimuleerd met respect voor de verschillen los van afkomst, gender, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke overtuigingen, ...