Franstalige griffier - statutaire (referentienummer 2024 B8/1/F) (m/v/x)

L'Autorité de protection des données

Code de sélection

XNS24032

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Recrutement client payant

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: het GBA) zal in de loop van de maand april-mei 2024 overgaan tot de statutaire aanwerving van een Franstalige griffier (directieassistent) voor de Geschillenkamer.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op  30 april 2024 voldaan zijn. 

De gedetailleerde functiebeschrijving met o.a. de doelstellingen en de generieke en specifieke vaardigheden voor deze functie kan worden geraadpleegd op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

 

Doel van de functie

Administratieve ondersteuning van diverse activiteiten van de Geschillenkamer, in het bijzonder de ontwikkeling en werking van een technische en administratieve infrastructuur, en, in samenwerking met de juridische medewerkers van de Geschillenkamer, bijdragen aan de nauwkeurige en doeltreffende behandeling van dossiers, en de kwaliteit van de geschriften van de Geschillenkamer.

Kerntaken

 • Het actief opvolgen van de mailbox "litigationchamber.be", de IMI-mailboxen en de gewone post.
 • Dossiers in DMS invoeren en bijhouden.
 • Dossiers voor de juristen voorbereiden en eventueel feitelijke elementen van de dossiers schrijven.
 • Elektronisch of telefonisch contact met de partijen voor administratieve opvolging.
 • De termijnen bijhouden en de betrokkenen op het einde van de termijnen waarschuwen.
 • Zittingskalender opstellen en zittingen organiseren en opvolgen (met inbegrip van hoorzittingen).
 • Anonimiseren van de beslissingen voor publicatie op de website.
 • Waken over de opvolging van de beslissingen (bijvoorbeeld in het kader van dwangsommen en boetes, in samenwerking met FOD Financiën).
 • Zorgen voor de administratieve opvolging van beroepen, met inbegrip van de kwaliteit van administratieve dossiers.
 • IMI-bestanden invoeren en bijhouden bij grensoverschrijdende zaken, in voorkomend geval in contact met collega-autoriteiten in andere EU-lidstaten. 
 • Organiseren en opvolgen van teamvergaderingen.
 • Centraliseren van belangrijke interne informatie.
 • Permanente evaluatie van de interne administratieve werkwijze en processen met het oog op kwaliteitsverbetering.

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd. Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers.

De Geschillenkamer is het administratief geschillenorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij heeft tot taak tussenbeide te komen om de regels te doen naleven in zaken die bij haar aanhangig worden gemaakt op basis van een klacht van een burger dan wel in het kader van een inspectie uitgevoerd op eigen initiatief van de GBA. Ze behandelt eveneens zaken die haar door de toezichthoudende autoriteiten van andere EU-lidstaten worden aangereikt in het kader van het één-loketmechanisme voorzien door de AVG, waarbij de GBA desgevallend optreedt als leidende of betrokken autoriteit. De Geschillenkamer heeft de bevoegdheid om  diverse corrigerende maatregelen alsook administratieve boetes op te leggen. De procedure voor de Geschillenkamer vindt plaats met inachtneming van de procesrechtelijke beginselen.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

Specifieke kennis en vaardigheden

Over welke competenties, kennis en ervaring dient de functiehouder te beschikken ?

 • Bachelor of graduaatsdiploma.
 • Een passieve kennis van de tweede landstaal
 • Goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint).
 • Goede mondelinge communicatietechnieken;
 • Goede schriftelijke communicatietechnieken

Pluspunten :

 • Een basiskennis van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is een troef.
 • Kennis van de werking van de griffie van een administratief geschillenorgaan is een meerwaarde/troef.
 • Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Aanbod

U wordt aangeworven in de Franstalige taalrol in de graad van directieassistent met als bijbehorende schaal B8/1: EUR 23.785 - 41.742 (100 %) - Geïndexeerd (2,0399): EUR 48.519 - 85.149.

Relevante jaren ervaring zullen in rekening worden genomen.

 

Voordelen:

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een taalpremie;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een periode van 3 maanden);
 • Maaltijdscheques .
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De mondelinge proef (deels met schriftelijke voorbereiding) wordt georganiseerd voor een examencommissie van minstens drie personen. Voor deze proef dient een score gelijk aan of hoger dan 12/20 behaald te worden om te slagen.

Iedere geslaagde kandidaat wordt op een reservelijst met rangschikking van resultaten geplaatst. Deze reservelijst blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden).

Er zij op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies bij de GBA.

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: 30 april 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 B8/1/F) naar het volgende e-mailadres: HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

 • het referentienummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden. Uit deze stukken dient ook te blijken dat de kandidaat op de Nederandse taalrol kan ingeschreven worden (Voor meer informatie zie https://werkenvoor.be/nl/solliciteren/hoe-solliciteren/buitenlandse-en-anderstalige diplomas)) ;
 • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

 

Indien niet aan alle bovenstaande ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

 

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be..

De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.