Adjunct-Leidend ambtenaar (A4+) (m/v/x)

Vivalis.brussels

Code de sélection

XNM24001

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Mandat

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Sélection de management

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1040 Etterbeek

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Vivalis is momenteel op zoek naar een Adjunct-Leidend ambtenaar (A4+) (m/v/x).

Deze betrekking wordt bij mandaat vervuld voor een periode van vijf jaar. De mandaathouder zal tijdens zijn ambtstermijn geëvalueerd worden.

Opdracht:

De Adjunct-Leidend ambtenaar zal de Leidend ambtenaar bijstaan in zijn opdracht.

Om dit te bereiken:

- levert hij een relevante, doeltreffende en samenhangende bijdrage aan de voorbereiding van het beleid van het Verenigd College;

- garandeert hij een loyale en correcte uitvoering van het door het Verenigd College vastgestelde beleid;

- biedt hij een kwaliteitsvolle dienst aan, aan gebruikers, burgers en organisaties;

- deelt en ontwikkelt hij zijn uitstekende kennis van de Brusselse instellingen, hun werking en hun respectievelijke bevoegdheden;

- ondersteunt hij in de analyse van juridische documenten door middel van zijn ervaring.

De functie behoort tot de Nederlandse taalrol. 

Werkgever

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis is een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis, de Administratie van de GGC bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

https://www.vivalis.brussels/nl

Competenties

Voorwaarden:

- de Belgische nationaliteit bezitten en als persoon van goed gedrag en zeden erkend zijn op grond van een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is.

Bovendien:

- moeten de interne kandidaten, dit wil zeggen de statutaire medewerkers van Vivalis, van niveau A zijn en ofwel ten minste negen jaar anciënniteit op A-niveau hebben, ofwel ten minste zes jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie;

- moeten kandidaten die behoren tot het personeel van andere overheidsdiensten in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A binnen Vivalis en ofwel ten minste negen jaar anciënniteit op A-niveau hebben, ofwel ten minste zes jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie van niveau A;

- moeten andere kandidaten in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A binnen Vivalis en ten minste zes jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie.

Onder “ervaring in een leidinggevende functie” wordt verstaan een ervaring inzake beheer binnen een openbare dienst of een organisatie uit de private sector.

Aanbod

 • Weddeschaal A410 [min. 86.930 €; max. 137.387 €/jaar] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0399 op 01/12/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo!-abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

Het betreft een procedure die openstaat voor zowel interne als externe kandidaten. De selectieprocedure bestaat uit een assessment en een gesprek met een selectiecommissie.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden eerst uitgenodigd voor een assessment teneinde de vaardigheden te beoordelen die vereist zijn in de functiebeschrijving.

Ze zullen vervolgens door de selectiecommissie worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek zal bestaan uit een vraag- en antwoordsessie over het profiel van de kandidaat, zijn motivatie, zijn kennis van de materies die beheerd worden door de Diensten van het Verenigd College, zijn kennis van de Brusselse instellingen, enz.

De selectiecommissie geeft voor elke kandidaat een met redenen omkleed advies over de gelijkswaardigheidsgraad van de competenties en van de relationele en managementvaardigheden.

Het Verenigd College stelt de Adjunct-Leidend Ambtenaar aan uit de kandidaten die “geschikt” werden bevonden door de selectiecommissie.

De door het Verenigd College geselecteerde kandidaat weet dat hij binnen zes maanden na de opname van zijn functie een gemeenschappelijk beheersplan zal moeten opstellen met de Leidend ambtenaar.

Solliciteren

Geïnteresseerd?

De kandidatuurstelling moet de volgende elementen omvatten:

- Een overzicht, op basis van een gestandaardiseerd curriculum vitae (CV), van de aanspraken en ervaring die de kandidaat inbrengt om voor de betrekking te solliciteren ;

- Alle documenten waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de selectie.

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, aangetekend verzonden worden binnen de dertig dagen na de publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Deze moet verstuurd worden naar Vivalis, ter attentie van de Voorzitster van de Directieraad van Vivalis, Mevrouw Nathalie Noël, Belliardstraat 71-1 te 1040 Brussel.

De functiebeschrijving, de te behalen doelstellingen, het gestandaardiseerd CV en alle informatie betreffende de procedure kunnen verkregen worden bij Meneer Julien Van Bockstaele, telefonisch op 02/552.01.21, en op het volgend e-mail adres: julien.vanbockstaele@vivalis.brussels of jobs@vivalis.brussels.