Veiligheidscoördinator (m/v/x)

safe.brussels

Code de sélection

XNC24253

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Recrutement client payant

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

De afgelopen jaren vereist de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verscherpte aandacht door de overheid.

Met name de afgelopen maanden werden gekenmerkt door een uitbarsting van geweld naar aanleiding van de drugshandel op het grondgebied van het gewest.

Teneinde een antwoord te bieden op deze problematische situatie op het vlak van orde, veiligheid en volksgezondheid krijgt safe.brussels de specifieke coördinatie toegewezen van de gewestelijke strategie ter bestrijding van drugshandel om de negatieve impact ervan op de veiligheid van de betrokken zones weg te nemen.

Deze strategie bakende de problematische zones af, 'hotspots' genoemd, die specifieke coördinatie en ondersteuning vereisen gelet op het aantal partners op het terrein, teneinde een krachtig en positief resultaat te garanderen voor de wijk en haar inwoners.

De functie 'Veiligheidscoördinator' sluit aan bij die gewestelijke strategie ter bestrijding van drugshandel, en kadert in een wijkgerichte veiligheidsbenadering, uitgewerkt door safe.brussels.

In het kader van deze strategie werden er immers verschillende werkgroepen en Local Task Forces (LTF) opgericht waarvoor ondersteuning door safe.brussels noodzakelijk is. De 'Veiligheidscoördinator' biedt die ondersteuning en werkt in naam van zijn instelling met verschillende partners en belanghebbenden samen aan het overleg op gewestelijk en lokaal niveau, met het oog op de voorbereiding, organisatie, het verloop en de opvolging ervan.

safe.brussels wil met name via deze 'Veiligheidscoördinatoren' een nieuwe veiligheidsbenadering uitwerken, waarvan preventie en de levenskwaliteit van een wijk deel uitmaken via een benadering die gericht is op meerdere fenomenen.

De functie wil proactief zijn binnen een gegeven perimeter en wordt de link tussen alle actoren op het terrein (gemeentelijk, zonaal, gewestelijk en zelfs federaal), safe.brussels en de minister-president.

In het kader van deze algemenere veiligheidsbenadering per wijk moet de 'Veiligheidscoördinator' mogelijk ook werken rond andere fenomenen en evenementen die verband houden met zijn wijk en waarvoor veiligheidscoördinatoren nodig zijn, in overeenstemming met het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

Je opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het ondersteunen van de lokale besturen bij de invoering van het actieplan in een wijk of geografische zone.

Je bent onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het opvolgen van de Local Task Forces (LTF) en het ondersteunen van de leden ervan als coördinator van en schakel tussen de gewestelijke en federale instellingen.
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van een actieplan in overleg met de verschillende actoren die betrokken zijn bij de problematieken van de wijk waarvoor jij verantwoordelijk bent.
 • Het ondersteunen van de directie Operations van safe.brussels bij al haar opdrachten.
 • Het ondersteunen van de lokale en gewestelijke actoren door het verspreiden van informatie met betrekking tot de wijk.
 • Het samenwerken met verschillende veiligheidsactoren en actoren uit het maatschappelijk middenveld (politie, vzw, administratie) teneinde actieplannen op te stellen en de communicatie tussen de partners mogelijk te maken.
 • Het coördineren van de partnergroepen en zoeken van de goede partners voor de communicatie of taak.
 • Het samenwerken op het terrein met personen uit een kwetsbaar milieu

AANVULLENDE INFORMATIE

Interne contacten : Alle directies binnen safe.brussels

Externe contacten : Besturen en colleges van de Brusselse gemeenten, Justitie, de Federale en lokale politie, de administratie Asiel en Migratie, de instellingen die actief zijn op het vlak van geestelijke gezondheid, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN), de NMBS, de verenigingen die opkomen voor de belangen van sekswerkers, de verschillende buurtverenigingen, handelaars, gewestelijke operatoren (MIVB, Net Brussel, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Perspectives ...).

Zelfstandigheidsniveau : Je werkt zelfstandig en bent in staat om zelf beslissingen te nemen. Je staat in voor een continue rapportering aan de bevoegde overheden. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of de kwantiteit van het product of de geleverde dienst.

Werkgever

'Voor een veilig Brussel' is meer dan een eenvoudige baseline of slogan. Het is de richtlijn van alle acties die safe.brussels onderneemt. De richtlijn vertaalt de wens van de teams van safe, in samenwerking met hun talrijke partners, om een veilig en sereen leefmilieu te garanderen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: inwoners, pendelaars en toeristen. Deze toewijding komt dagelijks tot uiting in de ontwikkeling en ondersteuning van talloze projecten, de coördinatie van samenwerkingsverbanden en een grondige analyse en permanente monitoring van de veiligheidstoestand.

Safe.brussels is verantwoordelijk voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid met als doel de rust en veiligheid van personen en goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren. Safe.brussels speelt zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Safe.brussels zorgt voor samenhang en complementariteit door de operatoren met elkaar in verbinding te brengen in zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en crisisbeheer tot opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met de federale, gewestelijke en lokale niveaus bepaalt safe.brussels bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Haar rol is niet om de bestaande instanties te vervangen, maar om op supralokaal en gewestelijk niveau een meerwaarde te bieden.

Van meet af aan werd de strategie van safe.brussels gekenmerkt door een partnerschaps- en sectoroverschrijdende aanpak. Een strategie die zich concreet vertaalt in verschillende projecten in samenwerking met de actoren van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die aanwezig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dit op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

Als fundamentele pijlers van de organisatie werden de waarden van safe.brussels als volgt bepaald:

 • integriteit;
 • respect;
 • solidariteit;
 • voortdurende verbetering;
 • oyaliteit.

Safe bestaat uit 4 directies:

 • Directie Organisational Support;
 • Directie Operations;
 • Directie Partnerships;
 • Directie Observatory;

In het kader van deze functie maak je deel uit van de directie Operations.

https://safe.brussels/fr/home

Competenties

VEREIST DIPLOMA

 • Diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van de 2de cyclus), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

VEREISTE BEROEPSERVARING

Je hebt 2 jaar beroepservaring op het vlak van veiligheid en/of preventie in een stedelijke omgeving waarbij je ten minste 2 van de volgende 5 taken hebt uitgevoerd:

 1. Coördinatie van projecten
 2. Overdracht en analyse van informatie betreffende een bepaalde problematiek
 3. Rechtstreeks of onrechtstreeks contact met kwetsbare milieus of veiligheidsproblematieken op het terrein
 4. Contact met verschillende partners die niet tot je organisatie behoren
 5. Reflectie over het oplossen van de problematiek op het terrein

GEDRAGSCOMPETENTIES

 • Je denkt vernieuwend en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan;
 • Je bepaalt doelstellingen op proactieve wijze, je tekent op nauwgezette wijze actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de vastgestelde tijd.
 • Je moedigt samenwerking aan tussen teamleden en tussen verschillende teams aanmoedigen, het hoofd bieden aan conflicten en teamleden hierbij betrekken.
 • Je creëert een teamgeest en verbetert die door je opvattingen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's op te lossen.
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, zowel schriftelijk als mondeling, en rapporteert de gegevens op een correcte manier.
 • Je kan bogen op een goede kennis van de Brusselse omgeving (sociologisch - politiek - institutioneel) en van de verschillende veiligheids- en preventieplannen (GVPP, gemeentelijke plannen, ZVP, NVP ...)
 • Een goede kennis van het sociale en verenigingsweefsel in het Brussels Gewest is vereist.
 • Een goede kennis van de veiligheids- en preventieketen in het Brussels Gewest en van de structuur van de geïntegreerde politie is vereist.

TROEF

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de kennis van het Frans een troef.
 • Je beschikt over een goede kennis van de digitale tools voor de opvolging, evaluatie en reporting van de projecten en actieplannen.

Aanbod

Weddeschaal: A101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3873,94€

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen

 • In eerste instantie ontvang je een telewerkpakket: een laptop, een smartphone + abonnement, een extern scherm, een toetsenbord, een computermuis, een headset, een laptoprugzak enz.
 • Een rooster van 38 uur per week met flexibele werktijden.
 • 35 vakantiedagen per jaar (36 dagen na 5 jaar ervaring in de overheidssector en 37 dagen na 10 jaar). Mogelijkheid om een taalpremie te ontvangen (€ 600, € 2.400 of € 3.200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaalde taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van € 8/gepresteerde dag.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer.
 • Gratis MIVB-abonnement.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen (27 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Vrijstelling van dienst tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Maandelijkse premie voor telewerken tussen € 20 en 50 netto afhankelijk van het aantal dagen.

Procedure

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:

Stap 1: Verificatie van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectieprocedure toegelaten mits je over de vereiste diploma's en relevante beroepservaring beschikt. De controle van je ervaring gebeurt op basis van je cv zoals dat is ingevuld en doorgestuurd voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Besteed daarom extra aandacht aan de beschrijving van je werkervaring in je cv. Dat zijn de gegevens die worden gebruikt voor de kwalitatieve screening van cv's.

Stuur je cv in de taal van de job waarvoor je je kandidaat stelt.

Stap 2: Selectiegesprek + praktijkgeval

Kandidaten die geslaagd zijn voor de vorige fase worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, voorafgegaan door een praktijkgeval om de technische en gedragsvaardigheden te beoordelen die deel uitmaken van deze vacature. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, je interesse voor en affiniteit met de in te vullen functie.

Om te slagen moet je minstens 50% behalen.

Stap 3: Afronding van de selectie

De in aanmerking genomen kandidaten wordt verzocht om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Opgelet: alle communicatie over deze selectie gebeurt via e-mail. Geef dus een geldig e-mailadres door en raadpleeg regelmatig je e-mails.

Generieke aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, om in dienst te treden - op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Specifieke aanstellingsvoorwaarden

 • Je hebt een veiligheidscontrole en veiligheidsonderzoek (of een ander soort noodzakelijke controle) ondergaan of bent bereid dit te doen overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, met als doel het bekomen van een veiligheidsmachtiging van het vereiste niveau.
 • De aflevering van een positief veiligheidsadvies en vervolgens van een veiligheidsmachtiging voor het vereiste niveau van je functie (National Zeer geheim - EU Zeer geheim – NATO Zeer geheim) door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), zijn absoluut noodzakelijke voorwaarden om deze functie te kunnen uitoefenen: je zal je functie maar kunnen behouden wanneer je het vereiste veiligheidsniveau behaalt en behoudt.
 • Vormvereisten: je bent bereid om een veiligheidscontrole en veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Meerderjarige personen die onder je dak verblijven, zullen op de hoogte worden gesteld dat ze ook een veiligheidsonderzoek zullen ondergaan, op voorwaarde dat ze hun goedkeuring hiervoor geven. De gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden, worden beschreven in artikel 22 sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 betreffende de veiligheidscontrole en in artikel 19 van de wet inzake de veiligheidsmachtiging.
 • Indien de wet van 11 december 1998 wordt gewijzigd, ben je bereid het eventuele nieuw soort controle dat wordt vooropgesteld te ondergaan.
 • Uw indiensttreding wordt alleen in aanmerking genomen als je je schriftelijk akkoord verklaart in het toelatingsformulier voor het veiligheidsonderzoek.

Solliciteren

De sollicitatie, die bestaat uit een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motiveringsbrief en kopieën van de vereiste kwalificaties en diploma’s, wordt per e-mail naar het volgende adres gestuurd:  HR@safe.brussels uiterlijk op 10/06/2024.

Onvolledige aanvragen worden niet geanalyseerd of opgenomen in de sollicitaties.

Extra info

REDELIJKE AANPASSING VAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Safe.brussels voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. In dat verband stellen wij alles in het werk om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun vaardigheden kunnen worden getest in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure