Technisch deskundige (m/v/x) voor de directie Gebouwen in het buitenland - startbaanovereenkomst

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Code de sélection

CNG22093

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Ben je pas afgestudeerd en wil je werken in een internationale context? Wij werven voor deze functie iemand aan via een startbaanovereenkomst, een contract van bepaalde duur dat verlengd kan worden tot je 26ste verjaardag.

Je taak bestaat erin om, onder de supervisie van een leidinggevende (architect of ingenieur), kleine en middelgrote werken administratief en technisch voor te bereiden en daarna zelf uit te voeren in de gebouwen van het buitenlandse patrimonium van de FOD Buitenlandse  Zaken. In hoofdzaak gaat het over onderhoud, aanpassingen en installatie van het elektriciteitsnet, data en elektronische veiligheidsinstallaties en in mindere mate ook het plaatsen en aanpassen van schrijnwerk en afwerkingsmaterialen.

Na een opleiding ben je bereid om korte (+/- 1 week) en lange missies (tot 3 maanden) uit te voeren in het buitenland.

Een greep uit je takenpakket:

 • Op basis van technische plannen bereken en bestel je het materiaal en gereedschap dat je nodig hebt om een interventie uit te voeren;
 • Je installeert elektriciteit en datakabels in ons gebouwenpatrimonium;
 • Je installeert, programmeert en onderhoudt toegangscontroles, CCTV, installaties;
 • Je maakt kleine bestekken op en legt ze ter goedkeuring voor aan de hiërarchie;
 • Je beoordeelt de offertes en je gunt de opdracht: je zorgt voor de follow-up van de administratieve procedure;
 • Je staat je hiërarchie bij met je technische expertise bij het opstellen van bouwplannen en lastenboeken;
 • Je beheert een inventaris aan installatiemateriaal, reserve en wisselstukken;
 • Je bent bereid om dienstreizen naar het buitenland te maken – na een opleiding wordt verwacht dat je ongeveer 50% presteert vanuit het buitenland;
 • Je bent bereid om tijdelijk andere diensten binnen de directie te ondersteunen.
   

Meer info over de jobinhoud?

Markus Maes
Diensthoofd P&O5.1
+32 2 501 45 02 of +32 471 66 37 59

Werkgever

Er zijn 1 vacante plaats bij de dienst Gebouwen in het buitenland - Stafdirectie Personeel en Organisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

P&O5.1 – Gebouwen in het buitenland
De dienst Gebouwen in het buitenland beheert de roerende en onroerende goederen in het buitenland, met name ambassades, permanente vertegenwoordigingen, consulaten en consulaten-generaal evenals enkele gedetacheerde bureaus van ontwikkelingssamenwerking. Het betreft zowel residentiële als administratieve gebouwen, goed voor ongeveer driehonderd gebouwen die de FOD wereldwijd huurt of in eigendom heeft.
De core business van de dienst bestaat enerzijds uit een luik werken (renovatie, onderhoud nieuwbouw) en anderzijds uit de verkoop/aankoop/huur van gebouwen. Daarnaast is de dienst ook verantwoordelijk voor de inrichting van de gebouwen en het wagenpark. 

P&O5 – Gebouwen, logistiek en overheidsopdrachten
P&O5.1 opereert binnen het kader van de directie Gebouwen, logistiek en overheidsopdrachten die eveneens verantwoordelijk is voor het gebouwenpark in Brussel, vertalingen, diplomatieke verzendingen en logistieke aangelegenheden.  

De Stafdirectie Personeel en Organisatie (P&O) heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit. Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland).

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 

 • Je hebt een goede kennis van veiligheidssystemen en beveiliging van gebouwen. (X2)
 • Je begrijpt basisconcepten over actieve en passieve IT-hardware en elektrische installaties in gebouwen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk . (x2)

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…).
 • Je hebt kennis van tekenprogramma's binnen je domein.
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans, Engels en eventueel een vierde taal is dan ook een troef.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit, elektronica of elektromechanica:

 • Diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • Diploma van technisch ingenieur


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst 


Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in niveau B (technisch deskundige) met de bijhorende weddenschaal B1.
 

Loon
Minimumaanvangswedde: € 31.667,14 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
 • Voordelige hospitalisatie-verzekering;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer op Belgisch grondgebied;
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via www.fedplus.be;
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
 • Allerlei sociale voordelen;
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week;
 • Kinderdagverblijf;
 • 26 dagen verlof per jaar en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand;
 • Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Onkostenvergoeding bij verplaatsing naar het buitenland.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zaltoestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Veiligheidsmachtiging

Om de functie te kunnen uitoefenen dien je over een veiligheidsmachtiging op niveau GEHEIM te beschikken of bereid te zijn om het onderwerp uit te maken van de volgende veiligheidsonderzoeken (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen):

 • In eerste instantie, een veiligheidsverificatie om een veiligheidsattest te bekomen. Omwille van redenen van openbare orde, veiligheid of de bescherming van de fysieke integriteit van de aanwezige personen wordt de toegang tot de lokalen, gebouwen of terreinen van de Nationale Veiligheidsoverheid immers afhankelijk gesteld van het bezit van dergelijk attest.
 • In tweede instantie, een veiligheidsonderzoek om een veiligheidsmachtiging op niveau GEHEIM te bekomen.

Het bekomen van beide documenten is noodzakelijk om de functie te mogen uitoefenen. Het niet bekomen of het verliezen van de veiligheidsmachtiging of het veiligheidsattest leidt automatisch tot beëindiging van de tewerkstelling of stopzetting van de aanwervingsprocedure.
 

Procedure

Stel je kandidaat door voor 30 september 2022 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma.

Stap 2: Specifieke screening - interview met gevalstudie (+/- 1u + 1u30 voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over diversiteit?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Dien je kandidatuur in voor 30 september 2022 via ons online platform SuccessFactors.

Career Opportunities: Technisch deskundige - Startbaanovereenkomst niveau B

Extra info

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 32 74
E-mail: gitte.gielen@diplobel.fed.be
 

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Jasmien De Winne
  C'est très enrichissant de vivre dans un nouvel environnement et de faire connaissance avec beaucoup de nouveaux visages en peu de temps.
  Jasmien De Winne
  Consul à l’ambassade de Belgique à Hanoi
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Jasmien De Winne
 • Portrait Nelson Castiaux
  Aucun jour ne se ressemble lorsque vous travaillez dans une ambassade au Nigeria.
  Nelson Castiaux
  Consul à l'ambassade de Belgique à Abuja (Nigeria)
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Nelson Castiaux
 • Portrait Marine Kravagna
  Il existe des possibilités de construire une longue carrière ici.
  Marine Kravagna
  Attachée Energie et coordinatrice Green Deal
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Marine Kravagna
 • Portrait Latifa Rhomari
  Tous les ingrédients sont réunis pour me permettre de m’épanouir.
  Latifa Rhomari
  Business analyst ICT
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Latifa Rhomari
 • Portrait Gert Droessaert
  Mon image de l’administration fédérale est devenue plus positive depuis que je travaille ici.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Gert Droessaert
 • Portrait Paul Lambert
  Vous suivez le cycle complet d'un projet, car nous nous basons sur une perspective à long terme .
  Paul Lambert
  Chef de service de la cybersécurité
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Paul Lambert