Generieke screening bevordering niveau (BNG22249) (m/v/x)

Toutes les organisations fédérales
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

BNG22249

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Secondaire supérieur
 • Secondaire inférieur ou aucun diplôme

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

C

Type de recrutement

Accession

Durée

Durée indéterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Als u reeds geslaagd bent voor het eerste deel van uw bevordering tot niveau C, hoeft u deze test niet opnieuw af te leggen.

Voor de volgende test kunt u altijd contact opnemen met uw personeelsdienst.

 

Meer info: Bevordering niveau B of C - Selor, selectiebureau van de overheid

E-mail: bevorderingNivC@bosa.fgov.be 

Werkgever

Alle federale departementen

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Deelnemingsvoorwaarden

 • Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online account. Je benoemingsbesluit zal gevalideerd worden door onze diensten voor je kan inschrijven voor de test.

Opgelet: 
 

 • Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Statutaire ambtenaren die statutair ambtenaar zijn binnen andere diensten, zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen NIET deelnemen
 • Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO (zie contact gegevens)
   
 • Je dient je in een administratieve stand te bevinden waarin je je aanspraak op bevordering kan doen gelden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.

• Je kan alle informatie over de screeningsprocedure voor bevorderingen naar niveau C hier terugvinden.
• Raadpleeg hier de vaakgestelde vragen en antwoorden.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau C moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online-cv in 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de testen.  

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau C.

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. 

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben, (in totaal 50/100). 

Ben je geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor de generieke screening van toekomstige niveau C-bevorderingsselecties en een vrijstelling van 5 jaar voor de instapkaart (Module 0: uitsluitend bestaande uit een test abstract redeneren en een situationele beoordelingstest) van externe selecties, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.
Je ontvangt een attest van slagen via je online "Mijn dossier"-account.
Je krijgt vervolgens toegang tot de specifieke proef (bijzonder gedeelte), die op een later moment georganiseerd zal worden voor de overheidsdienst waarvoor je werkt. De organisatie van deze specifieke screening zal meegedeeld worden op onze website www.selor.be en je zal je kunnen inschrijven via je "Mijn dossier" account.

 

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport op je “Mijn dossier” account. 
Dit resultaat heeft geen impact op deelname aan andere selecties.

 

Wanneer vinden de testen plaats?  

Vanaf 1 december 2022 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening. 

De testen vinden plaats vanaf 5 december 2022 (onder voorbehoud) tot 31 januari 2023 (onder voorbehoud). De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving. 

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 1 uur voor het begin van de test (de dag ervoor is altijd beter). Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online 'Mijn dossier' account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij u geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef. 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Eindresultaat

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben, (in totaal 50/100). 

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 19 december 2022, om je in te schrijven moet je:
 

 • je cv volledig invullen (in de taal van de selectie) in Mijn dossier
 • je benoemingsbesluit voor niveau D hebben opgeladen in in 'Mijn dossier'.
 • én online solliciteren voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - selectieassistent
E-mail: bevorderingNivC@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?

Wegbeschrijving