Directeur-generaal 'Laboratoria' (m/v/x)

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Code de sélection

ANG24712

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Mandat

Niveau de fonction

TOP

Type de recrutement

Sélection de management

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

 • Bijdragen tot de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen van het FAW in nauwe samenwerking met de andere directies-generaal, waarbij de "end to end" procesbenadering centraal staat.
 • Instaan voor de leiding en het beheer van de Directie-generaal "Laboratoria" en het beheersen van de processen en projecten waarvoor hij (eind)verantwoordelijke is en bijdragen aan de totstandkoming van de transversale verbeterprojecten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV
 • zetelt in het directiecomité
 • geeft leiding aan de hoofden van de verschillende afdelingen van de directie-generaal en coördineert die afdelingen, met name de activiteiten van de interne en externe laboratoria van het FAVV
 • werkt nauw samen met de andere directies-generaal en met de stafdiensten om tot collegiale beslissingen te komen
 • verzorgt de relaties met de interne en externe klanten en belanghebbenden

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • werkt samen met de FOD's, POD's of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van het FAW, in het bijzonder met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • vertegenwoordigt het departement bij andere overheidsdiensten, zowel nationaal als regionaal
 • werkt samen met de laboratoria en wetenschappelijke instellingen van de federale overheid

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • zorgt voor de relaties en de contacten met de klanten, de belanghebbenden en met de externe diensten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Werkt samen met het directiecomité aan het opstellen en het uitvoeren van het strategisch en het managementplan van het FAVV, die het belang van de eigen DG overstijgen
 • Werkt binnen het kader van de algemene plannen een eigen managementplan en operationeel plan uit en beheert dit
 • Werkt een beleid uit met betrekking tot de realisatie van de opdrachten van de directie-generaal waarbij
  • Analysemethoden beschikbaar zijn voor alle relevante matrix-parameter combinaties
  • Waar nodig taken uitbesteed worden aan externe partijen
  • De erkenning van externe laboratoria en de toewijzing van referentielaboratoria beheerd worden
  • Het controleprogramma tijdig op de meest optimale wijze omgezet wordt in een analyseprogramma met een toewijzing van de analyses aan de interne en externe laboratoria
  • Alle nodige ringtesten beschikbaar zijn
 • Met het oog op de realisatie van dat beleid
  • Beheert de uitbesteding van de analyses die niet kunnen worden uitgevoerd in de eigen laboratoria van het Agentschap, zodat de beste verhouding prijs-­kwaliteit bekomen wordt rekening houdende met de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • Staat in voor het ontwerpen en de opvolging van belangrijke contracten met de externe laboratoria op het vlak van de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • Stelt criteria vast waaraan de externe laboratoria moeten voldoen en erkenningen van die laboratoria
  • Onderhandelt over en ziet toe op de tarieven voor de externe laboratoria
  • Volgt de laboratoria op het vlak van methodes en kwaliteitsniveau
  • Ziet toe op een optimale uitvoeringstermijn van de analyses
 • Zorgt voor het beheersen van de processen waarvoor hij de eindverantwoordelijkheid draagt, onder meer op basis van KPI's
 • Beheerst de projecten die onder zijn eindverantwoordelijkheid vallen zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd worden
 • Past binnen zijn Directie-generaal een kwaliteitsmanagementsysteem toe
 • Staat in voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het personeel en de toegekende middelen
 • Stelt een personeelsplan op om tijdig de nodige competenties aan te trekken of te ontwikkelen
 • Stuurt, motiveert, evalueert en zorgt voor de mogelijkheden inzake ontwikkeling van de rechtstreekse medewerkers met het oog op het realiseren van de vastgestelde doelstellingen
 • Voert de noodzakelijke veranderingsprocessen binnen de directie-generaal uit
 • Neemt actief deel aan de uitwerking van een crisisinterventieplan met regelmatige evaluatie
 • Waarborgt het geïntegreerd beheer, op het niveau van de interne en externe laboratoria, in crisistijden

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stelt een managementplan en een operationeel plan op, binnen 3 maanden na zijn aanwijzing.

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de wet van 4 februari 2000. 

De missie van het FAVV is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst. 

Het Agentschap heeft als voornaamste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van levensmiddelen en de grondstoffen ervan doorheen alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het transport, het verhandelen, de import en de export van levensmiddelen en de grondstoffen ervan, alsook van de sites waar die handelingen plaatsvinden
 • de toekenning van de erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen
 • de integratie en de uitwerking van systemen voor tracering en identificatie van de levensmiddelen en van de grondstoffen ervan in de voedselketen, alsook de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en consumenten.

Het Agentschap wordt hoofdzakelijk gefinancierd via een overheidsdotatie en via de heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen. 

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 directies-generaal: de DG Controlebeleid, de DG Controle, de DG Algemene Diensten en de DG Laboratoria. 

De essentiële opdrachten van de Directie-generaal Laboratoria bestaan uit : 

 1. het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste onderzoeks- en analysemethodes ingeval de nationaal en internationaal erkende methodes ontbreken, ontoereikend of onaangepast zijn;
 2. het onderhouden van contacten en organiseren van de samenwerking met Europese referentielaboratoria en internationale laboratoria;
 3. het erkennen en organiseren van ringtesten;
 4. het uitvoeren in de eigen laboratoria, of het laten uitvoeren in externe laboratoria, van geprogrammeerde en niet-geprogrammeerde onderzoeken en analyses, hierbij inbegrepen de organisatie van de verzending (dispatching) van de monsters en kalibratieactiviteiten;
 5. het uitvoeren van onderzoeken en analyses aangevraagd door derden;
 6. het selecteren en erkennen van andere laboratoria voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken en analyses;
 7. het selecteren en evalueren en/of uitvoeren van taken van referentielaboratoria voor specifieke onderzoeken en analyses;
 8. het toezien op de werking van erkende laboratoria en van de referentielaboratoria;
 9. het toezien op het valideren van de aangewende onderzoeks- en analysemethodes;
 10. het opvolgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het domein van de laboratoria;
 11. het toezien op de uitvoering van de opdrachten toegewezen aan externe organisaties andere dan externe laboratoria

De gedelegeerd bestuurder kan bijkomende opdrachten toevertrouwen aan de directie­generaal of deze herverdelen bij andere directies-generaal.

Er zijn 5 interne laboratoria van het FAVV, verdeeld over het nationale grondgebied, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Hun hoofdopdracht is het uitvoeren van analyses voor het FAVV, en daarnaast ook voor externe klanten. De meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd onder de accreditatie ISO 17025-TEST afgeleverd door BELAC. 

Bovendien beheert de DG Laboratoria het netwerk van de externe laboratoria die het FAW ondersteunen door analyses uit te voeren in domeinen waarin de expertise van de interne laboratoria onvoldoende is voor de uitvoering van het jaarlijkse controleprogramma en ze beheert eveneens het netwerk van referentielaboratoria. 

 

Impact

Verantwoordelijk voor de leiding over ongeveer 160 medewerkers en een budget van 20.201.059 € ( cijfers 2023) 

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €133.631,40 (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • De heer Herman Diricks
  Gedelegeerd bestuurder
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.82.01

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

 • Bijdragen tot de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen van het FAW in nauwe samenwerking met de andere directies-generaal, waarbij de "end to end" procesbenadering centraal staat.
 • Instaan voor de leiding en het beheer van de Directie-generaal "Laboratoria" en het beheersen van de processen en projecten waarvoor hij (eind)verantwoordelijke is en bijdragen aan de totstandkoming van de transversale verbeterprojecten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV
 • zetelt in het directiecomité
 • geeft leiding aan de hoofden van de verschillende afdelingen van de directie-generaal en coördineert die afdelingen, met name de activiteiten van de interne en externe laboratoria van het FAVV
 • werkt nauw samen met de andere directies-generaal en met de stafdiensten om tot collegiale beslissingen te komen
 • verzorgt de relaties met de interne en externe klanten en belanghebbenden

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • werkt samen met de FOD's, POD's of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van het FAW, in het bijzonder met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • vertegenwoordigt het departement bij andere overheidsdiensten, zowel nationaal als regionaal
 • werkt samen met de laboratoria en wetenschappelijke instellingen van de federale overheid

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • zorgt voor de relaties en de contacten met de klanten, de belanghebbenden en met de externe diensten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Werkt samen met het directiecomité aan het opstellen en het uitvoeren van het strategisch en het managementplan van het FAVV, die het belang van de eigen DG overstijgen
 • Werkt binnen het kader van de algemene plannen een eigen managementplan en operationeel plan uit en beheert dit
 • Werkt een beleid uit met betrekking tot de realisatie van de opdrachten van de directie-generaal waarbij
  • Analysemethoden beschikbaar zijn voor alle relevante matrix-parameter combinaties
  • Waar nodig taken uitbesteed worden aan externe partijen
  • De erkenning van externe laboratoria en de toewijzing van referentielaboratoria beheerd worden
  • Het controleprogramma tijdig op de meest optimale wijze omgezet wordt in een analyseprogramma met een toewijzing van de analyses aan de interne en externe laboratoria
  • Alle nodige ringtesten beschikbaar zijn
 • Met het oog op de realisatie van dat beleid
  • Beheert de uitbesteding van de analyses die niet kunnen worden uitgevoerd in de eigen laboratoria van het Agentschap, zodat de beste verhouding prijs-­kwaliteit bekomen wordt rekening houdende met de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • Staat in voor het ontwerpen en de opvolging van belangrijke contracten met de externe laboratoria op het vlak van de wetgeving op de overheidsopdrachten
  • Stelt criteria vast waaraan de externe laboratoria moeten voldoen en erkenningen van die laboratoria
  • Onderhandelt over en ziet toe op de tarieven voor de externe laboratoria
  • Volgt de laboratoria op het vlak van methodes en kwaliteitsniveau
  • Ziet toe op een optimale uitvoeringstermijn van de analyses
 • Zorgt voor het beheersen van de processen waarvoor hij de eindverantwoordelijkheid draagt, onder meer op basis van KPI's
 • Beheerst de projecten die onder zijn eindverantwoordelijkheid vallen zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd worden
 • Past binnen zijn Directie-generaal een kwaliteitsmanagementsysteem toe
 • Staat in voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het personeel en de toegekende middelen
 • Stelt een personeelsplan op om tijdig de nodige competenties aan te trekken of te ontwikkelen
 • Stuurt, motiveert, evalueert en zorgt voor de mogelijkheden inzake ontwikkeling van de rechtstreekse medewerkers met het oog op het realiseren van de vastgestelde doelstellingen
 • Voert de noodzakelijke veranderingsprocessen binnen de directie-generaal uit
 • Neemt actief deel aan de uitwerking van een crisisinterventieplan met regelmatige evaluatie
 • Waarborgt het geïntegreerd beheer, op het niveau van de interne en externe laboratoria, in crisistijden

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stelt een managementplan en een operationeel plan op, binnen 3 maanden na zijn aanwijzing.

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de wet van 4 februari 2000. 

De missie van het FAVV is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst. 

Het Agentschap heeft als voornaamste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van levensmiddelen en de grondstoffen ervan doorheen alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het transport, het verhandelen, de import en de export van levensmiddelen en de grondstoffen ervan, alsook van de sites waar die handelingen plaatsvinden
 • de toekenning van de erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen
 • de integratie en de uitwerking van systemen voor tracering en identificatie van de levensmiddelen en van de grondstoffen ervan in de voedselketen, alsook de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en consumenten.

Het Agentschap wordt hoofdzakelijk gefinancierd via een overheidsdotatie en via de heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen. 

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 directies-generaal: de DG Controlebeleid, de DG Controle, de DG Algemene Diensten en de DG Laboratoria. 

De essentiële opdrachten van de Directie-generaal Laboratoria bestaan uit : 

 1. het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste onderzoeks- en analysemethodes ingeval de nationaal en internationaal erkende methodes ontbreken, ontoereikend of onaangepast zijn;
 2. het onderhouden van contacten en organiseren van de samenwerking met Europese referentielaboratoria en internationale laboratoria;
 3. het erkennen en organiseren van ringtesten;
 4. het uitvoeren in de eigen laboratoria, of het laten uitvoeren in externe laboratoria, van geprogrammeerde en niet-geprogrammeerde onderzoeken en analyses, hierbij inbegrepen de organisatie van de verzending (dispatching) van de monsters en kalibratieactiviteiten;
 5. het uitvoeren van onderzoeken en analyses aangevraagd door derden;
 6. het selecteren en erkennen van andere laboratoria voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken en analyses;
 7. het selecteren en evalueren en/of uitvoeren van taken van referentielaboratoria voor specifieke onderzoeken en analyses;
 8. het toezien op de werking van erkende laboratoria en van de referentielaboratoria;
 9. het toezien op het valideren van de aangewende onderzoeks- en analysemethodes;
 10. het opvolgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen in het domein van de laboratoria;
 11. het toezien op de uitvoering van de opdrachten toegewezen aan externe organisaties andere dan externe laboratoria

De gedelegeerd bestuurder kan bijkomende opdrachten toevertrouwen aan de directie­generaal of deze herverdelen bij andere directies-generaal.

Er zijn 5 interne laboratoria van het FAVV, verdeeld over het nationale grondgebied, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Hun hoofdopdracht is het uitvoeren van analyses voor het FAVV, en daarnaast ook voor externe klanten. De meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd onder de accreditatie ISO 17025-TEST afgeleverd door BELAC. 

Bovendien beheert de DG Laboratoria het netwerk van de externe laboratoria die het FAW ondersteunen door analyses uit te voeren in domeinen waarin de expertise van de interne laboratoria onvoldoende is voor de uitvoering van het jaarlijkse controleprogramma en ze beheert eveneens het netwerk van referentielaboratoria. 

 

Impact

Verantwoordelijk voor de leiding over ongeveer 160 medewerkers en een budget van 20.201.059 € ( cijfers 2023) 

Competenties

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Goede kennis van de principes van crisis- en incidentenbeheer;
 • Goede kennis van moderne managementtechnieken binnen grote organisaties;
 • Goede kennis van de wetgeving over openbare aanbestedingen;
 • Goede kennis inzake kwaliteit en kwaliteitsborging, accreditatie en erkenningen;
 • Goede kennis van de wereld van de nationale en internationale laboratoria in het agroalimentaire domein;
 • Een goed begrip van de toekomstige uitdagingen binnen het domein van laboratoriumanalyses i.v.m. voedselveiligheid.

 

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account)

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige beroepservaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.

Onder nuttige beroepservaring wordt verstaan:

 • ervaring op het vlak van planning, coördinatie en beheer van projecten

EN

 • ervaring in een van de specifieke domeinen van voedselveiligheid: levensmiddelen, dierengezondheid en/of plantengezondheid.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €133.631,40 (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 3 uur

Deze proef bestaat uit geïnformatiseerde testen die je management- en organisatorische vaardigheden en je persoonlijkheid testen. De resultaten van deze testen worden meegedeeld aan de selectiecommissie die als enige de resultaten ervan beoordeelt en evalueert.

De kandidaten die afwezig zijn voor deze geïnformatiseerde testen mogen niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de computergestuurde testen, de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20/06/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • De heer Herman Diricks
  Gedelegeerd bestuurder
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.82.01

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Icône collaborateur sans photo
  Après 26 ans de carrière de vétérinaire praticien, j’avais envie de relever de nouveaux défis.
  Michel
  Inspecteur Vétérinaire à Mons
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Michel
 • Portrait Vanessa
  Je me rends tous les jours avec le sourire au travail !
  Vanessa
  Assistante de direction
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Vanessa
 • Portrait Yamina
  Nous avons la chance de travailler pour une administration proche de ses employés.
  Yamina Bouamar
  Chimiste
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Yamina Bouamar
 • Chaque jour, je suis en contact avec des personnes différentes, tant en interne avec mes collègues qu'en externe avec d'autres services. Cette dimension sociale est quelque chose que j'apprécie énormément.
  Michaël Colson
  Directeur à la Politique de contrôle
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Michaël Colson