Adviseur-generaal - Directeur van het Fonds voor de medische ongevallen (m/v/x)

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité

Code de sélection

ANG23004

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A4

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Promotion interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Je verzekert het beheer van het Fonds voor de Medische Ongevallen en draagt bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelen.

Concreet betekent dit het volgende:

Interne relaties binnen de eigen instelling • ·        
  Je rapporteert aan de Algemene Directie van het RIZIV en het Beheerscomité van het FMO.

 • ·        
  Je maakt deel uit van het Directiecomité en de Directieraad van het RIZIV en neemt deel aan het Algemeen Beheerscomité.

 • ·        
  Je neemt deel aan de sociale overlegorganen van het RIZIV.

 • ·        
  Je geeft leiding aan de coördinatoren geneesheren-experten, de juristen en aan de dossierbeheerders die onder jouw direct hiërarchisch gezag vallen. 

 • ·        
  Je werkt samen met de verschillende bijzondere en algemene diensten van het RIZIV.

Interne relaties binnen de federale overheid • ·        
  Je brengt op verzoek van de minister of op eigen initiatief adviezen uit over elke aangelegenheid in verband met de preventie of de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg.

 • ·        
  Je stuurt de adviezen (adviesvorming op medisch-juridisch vlak) van de beheersorganen voor verdere uitvoering door aan de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, onder wiens administratief toezicht het RIZIV en dus het FMO valt.

 • ·        
  Je werkt samen met de andere actoren en instellingen (de minister, de Wetgevende Kamers, de Federale Commissie Rechten van de Patiënt, expertennetwerk,...) om voor gemeenschappelijke bevoegdheden een zo gelijklopend mogelijk beleid te voeren.

 • ·        
  Je vertegenwoordigt het FMO, in samenspraak met de Administrateur-generaal van het RIZIV.

 • ·        
  Je werkt samen met andere federale diensten zoals DAV, E-government, FOD Volksgezondheid,...

Externe relaties (extern aan de federale overheid) • ·        
  Je streeft een goede samenwerking na met externe instellingen die onrechtstreeks of rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van een dossier schadeloosstelling, en dit in eigen persoon, via vertegenwoordiging of via schriftelijke contacten (de private verzekeringen, de verzekeringsinstellingen, de advocaten,...).

 • ·        
  Je vertegenwoordigt het Fonds in zijn relaties met binnen- of buitenlandse en internationale instanties.

 

Resultaatsgebieden • ·        
  Je legt verantwoording af aan, adviseert en raadpleegt het Beheerscomité van het FMO dat verantwoordelijk is voor het beheer van de opdrachten van het FMO, voor het vaststellen van de rekeningen en het opmaken van de begroting met betrekking tot de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg. 

 • ·        
  Je legt verantwoording af aan de Algemene Directie van het RIZIV met betrekking tot het gebruik van de toegekende middelen, het algemeen beleid en het uitvoeren van de opdrachten van de dienst. 

 • ·        
  Je waakt erover dat de doelstellingen van het FMO worden gerealiseerd met het oog op een vlotte en transparante dienstverlening aan de burger. In het kader van deze doelstellingen definieer je de prioriteiten voor het Fonds op korte en middellange termijn. 

 • ·        
  Je bent verantwoordelijk voor de beslissingen, adviezen, voorstellen in verband met:

  • de ontvangst en ontvankelijkheid van de dossiers.

  • het onderzoek van deze dossiers.

  • het advies aan de aanvrager met betrekking tot de foutaansprakelijkheid van de zorgverlener en diens verzekeringsstatus, het vaststellen van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en hun vergoeding conform het gemeen recht en de voorwaarden voorzien in de wet van 31 maart 2010.

  • het toezicht op het vergoedingsvoorstel aan de aanvrager en desgevallend aan de zorgverlener en zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

 • Je leidt het personeel op een mensgerichte manier met aandacht voor het behalen van de resultaten enerzijds en het welzijn en de ontplooiing van de medewerkers anderzijds. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de interne processen van het Fonds en stuurt bij waar nodig. Je zorgt ervoor dat de toepassingen die nodig zijn voor het goede beheer van de opdrachten beschikbaar zijn.
 • Je realiseert de opdrachten van het FMO: adviezen uitbrengen over het voorkomen of vergoeden van schade als gevolg van gezondheidszorg, en statistieken opstellen over de toegekende vergoedingen.
 • Je stelt het jaarlijks activiteitenverslag van het FMO voor aan het Beheerscomité.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "extra info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij het Fonds voor de medische ongevallen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Galileelaan 5/01 te 1210 Brussel.

De selectieprocedures ANG23004 en AFG23001 zijn gelinkt: er is slechts 1 vacante betrekking voor deze beide selectieprocedures samen.

Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) heeft als opdracht de vergoeding van de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg te organiseren: Wet van 31 maart 2010 oprichting FMO – “Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg”.

Hiervoor kan het FMO:

 • Bij de zorgverlener(s), de zorginstelling, de patiënt en aan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon alle documenten en informatie opvragen die noodzakelijk zijn om de oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de schade waarvoor de aanvraag is ingediend, te kunnen beoordelen.
 • Een beroep doen op gespecialiseerde zorgverleners om verduidelijking te krijgen over een specifiek domein van gezondheidszorg.
 • Het vaststellen of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade heeft veroorzaakt daadwerkelijk en voldoende is gedekt door een verzekering.

 

Opdrachten en werkcultuur van het RIZIV

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working). Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal, aangezien de werkomgeving tweetalig is.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

 

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A4. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A4.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je niet aan de vereisten op vlak van werkervaring te voldoen.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van klasse A4. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval moet je niet voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van de werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar in het domein van management in ten minste 3 van de volgende taken:

 • Aansturen van een team van ten minste 15 personen
 • Uitwerken van strategische doelstellingen en betrokkenheid bij de strategische besluitvorming
 • Uitwerken, invoeren en coördineren van een operationeel beleid
 • Opmaak van werkprocedures
 • Invoering van nieuwe operationele en/of beheersprocessen
 • Organisatie en werkplanning van de teams
 • Voorbereiding van beleidsbeslissingen en visiedocumenten

EN

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van gezondheidszorg in ten minste 1 van de volgende taken:

 • Toepassing van procedures en reglementeringen inzake verzekeringen (de ZIV, de burgerlijke aansprakelijkheid, de beroepsaansprakelijkheid van zorgverstrekkers,…)
 • Opvolging en/of beheer inzake het domein van de vergoeding van lichamelijke schade in gemeen recht, zowel de juridische als de medische aspecten ervan.

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.

Loon

Minimum aanvangswedde: €79.136,04 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.

Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/-1u25u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • adviseren
 • objectieven behalen

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u40 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een analyse-en presentatieoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. Deze oefening wordt gepresenteerd en bevraagd tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien stap 3 niet wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden tussen eind februari en midden maart 2023 (onder voorbehoud).

Indien stap 3 wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden rond midden maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van het RIZIV die de finale beslissing neemt. Deze stap zal plaatsvinden rond april 2023 (onder voorbehoud).

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 6 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud

Benoit Collin – Administrateur-generaal - RIZIV
Tel.: 02 739 74 44
E-mail: adm.gen@riziv-inami.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?

HR Talent - RIZIV
E-mail: hrtalent@riziv-inami.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens

FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Valentin Mutemberezi
  Les responsables nous font confiance, c’est vraiment valorisant.
  Valentin Mutemberezi
  Pharmacien
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portrait Bart Wildiers
  Le plus bel aspect de ce travail est le sentiment de contribuer à une société plus humaine.
  Bart Wildiers
  Contrôleur-infirmier
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Bart Wildiers
 • Portrait Leen Dewit
  Je suis encouragée à apprendre en permanence, c’est aussi quelque chose que j’apprécie vraiment à l’INAMI.
  Leen Dewit
  Médecin
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Leen Dewit
 • Icône d'employé sans photo
  Ce que j’apprécie le plus à l’INAMI, c’est d’être si bien entourée et soutenue.
  Anja Braet
  Inspecteur-médical
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Anja Braet
 • Portrait Chantal Mathy
  Une autre façon d’utiliser sa formation de médecin pour le bien des citoyens...
  Chantal Mathy
  Médecin
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Chantal Mathy
 • Portrait Karl Geens
  Le contenu de mon emploi actuel est très intéressant.
  Karl Geens
  Médecin-expert
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Karl Geens
 • Portrait Maryse Preux
  On évolue dans un contexte professionnel où confiance, transparence et flexibilité sont de rigueur.
  Maryse Preux
  Médecin-inspecteur
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Maryse Preux
 • Portrait Mia Slabbaert
  Je bénéficie de suffissament de marge pour établir mes priorités dans le cadre du plan opérationnel.
  Mia Slabbaert
  Médecin-inspecteur
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Mia Slabbaert
 • Portrait Yannick Woestenborghs
  Au lieu d'un emploi au cœur de l'action, je voulais passer à un travail plus administratif.
  Yannick Woestenborghs
  Gestionnaire de dossier
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portrait Julie Debois
  J’ai trouvé ici un environnement de travail motivant.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Julie Debois