Project & Service Manager in Cyber Security (m/v/x)

Centre pour la Cybersécurité Belgique

Code de sélection

ANG22514

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Promotion interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Om van België één van de meest cyberveilige landen te maken, wil het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) alle Belgische bedrijven en organisaties aansporen om de meest essentiële beveiligingsmaatregelen in acht te nemen. Via verschillende projecten wil het CCB zoveel mogelijk bedrijven en organisaties sensibiliseren, zodat ze daadwerkelijk de meest doeltreffende beveiligingsmaatregelen nemen. Daarvoor moet de huidige stand van zaken worden beoordeeld, moeten de succesfactoren in kaart worden gebracht en moet een pakket basisbeveiligingsmaatregelen worden ontwikkeld, en wellicht ook een mechanisme om deze op passende wijze te prioriteren of te faseren.

Wil jij ons helpen onze missie te volbrengen om van België één van de minst cyberkwetsbare landen van Europa te maken? Wil je actief bijdragen aan een hoog cybersecurityniveau in de Belgische en Europese cyberspace, door Belgische bedrijven te ondersteunen bij de implementering van een minimaal beveiligingsniveau? Wil je het Belgische bedrijfsleven helpen om de cyberveiligheid naar een hoger niveau te tillen, heb je een grondige kennis van IT-beveiliging en hou je van structuur?
Laat het ons dan onmiddellijk weten!

Resultaatgebieden


De PROJECTMANAGER voor informatiebeveiliging krijgt de kans om belangrijke CCB-projecten op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging vorm te geven, met Belgische bedrijven en andere organisaties als doelgroep.

Wil je helpen bouwen aan een solide cyberbasis, een sterk draagvlak voor onze bedrijven en organisaties? Stuur ons dan zeker je sollicitatie! Deze projecten hebben als doel alle Belgische bedrijven en organisaties bewust te maken van de noodzaak zich maximaal te beschermen op het gebied van cyberveiligheid.

Wat de communicatie betreft, bepaal je het meest geschikte kanaal en format voor de inhoud die het CCB aan de Belgische ondernemingen zal aanbieden. Je zorgt er eveneens voor dat die inhoud aantrekkelijk en duidelijk is en dat je optimaal gebruik maakt van de CCB-website. Je houdt het informatiemateriaal up-to-date, zodat het accuraat blijft. Je zoekt proactief naar stakeholders die je kunnen helpen dit doel te bereiken en organiseert regelmatig workshops of seminars om een interactieve dialoog met de betrokken partijen aan te gaan.

Ten slotte blijf je jouw kennis uitbouwen en verwerk je recente ontwikkelingen en nieuwe regelgeving in het door het CCB verstrekte informatiemateriaal.

Voorbeelden van taken die je zult uitvoeren:

 • gepast optreden om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde criteria (tijd, budget, kwaliteit etc.) wordt afgerond, door spontaan overlegvergaderingen te organiseren, de prioriteiten vast te stellen en de uitgevoerde werkzaamheden op te volgen;
 • het algemene projectplan vertalen in concrete actieplannen;

 • de nieuwe planning herzien met de projectmedewerkers en met het diensthoofd/de klant;

 • een bestek of andere technische documenten schrijven;

 • verslag uitbrengen over de voortgang van het project aan het diensthoofd/de klant en aan het projectteam;


 • indien nodig beslissingen opleggen;


 • presentaties geven en de verwezenlijkingen voorstellen;


 • rapporteringsinstrumenten gebruiken;


 • zorgen voor de coördinatie, verzameling en analyse van de nodige documenten;


 • het project (de scope) afbakenen en de onderliggende voorwaarden beschrijven, de risicoanalyse en hypotheses opstellen;


 • de klanten bevragen over hun noden en daarop afgestemde voorstellen doen;


 • de uitdagingen en prioriteiten op het gebied van informatiebeveiliging
  vaststellen;


 • de ontwikkelingen binnen je specialisatie en de openbare sector volgen en nieuwe suggesties omzetten in interessante initiatieven;


 • een project en zijn medewerkers beheren en coördineren;


 • toegewezen middelen beheren en rechtvaardigen;


 • contacten leggen met gespecialiseerde nationale en buitenlandse organisaties;

 • op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe IT-technologieën, cybersecurity, project- en programmabeheer, BPR (business process reengineering) en wetgeving via werkgroepen, informatiesessies, opleidingen etc.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één vacante plaats bij de cel GRC (Governance, Risk & Complicance) bij het Centrum voor Cybersecurity België (Koningstraat 18 - 1000 Brussel).

 

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB; http://ccb.belgium.be) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België.  Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie.  Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Het CCB heeft ook het Computer Emergency Response Team (CERT.be) en het CyTRIS-team geïntegreerd. CERT.be is de operationele dienst van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) die instaat voor het online opsporen, observeren en analyseren van veiligheidsproblemen en het informeren van de verschillende doelgroepen hierover. Het CyTRIS-team (Cyber Threat Research and Information Sharing) waakt over de cyberdreiging, stelt de adviezen van CERT.be voor onze doelgroep op en publiceert regelmatig verslagen. 

In 2021 werd het CCB ook aangewezen als National Cybersecurity Certification Authority (NCCA), in het kader van de implementering van de Europese Verordening Cybersecurity Act (Verordening 2019/881) en National Competence Center in het kader van de implementering van de Europese Verordening (2021/887) - tot oprichting van het Europees kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (ECCC).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Je hebt kennis van projectbeheer.
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging.
 • Je hebt kennis van IT-technologiën.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X 2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de tweede landstaal.
 • Kennis van het Engels.
 • Kennis van de openbare sector.
 • Ervaring met het opstarten/uitvoeren van overheidsopdrachten.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Scenario 1: algemene master (met twee jaar relevante werkervaring)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​

Scenario 2: algemene bachelor (met drie jaar relevante werkervaring)

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Indien scenario 1 (algemene master)

Een relevante ervaring van minstens twee jaar in het domein van projectmanagement, waarvan minstens één jaar binnen informatiebeveiliging en meer bepaald in één van onderstaande taken:

 • Documenten opstellen/publiceren
 • Risicobeheer
 • ISO 27001 begeleiden
 • Procedures voor incidentbeheer voor cybersecurity uitwerken
 • Een project beheren van A tot Z

 

Indien scenario 2 (algemene bachelor)

Een relevante ervaring van minstens drie jaar in het domein van projectmanagement, waarvan minstens één jaar binnen informatiebeveiliging en meer bepaald in één van onderstaande taken:

 • Documenten opstellen/publiceren
 • Risicobeheer
 • ISO 27001 begeleiden
 • Procedures voor incidentbeheer voor cybersecurity uitwerken
 • Een project beheren van A tot Z

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum (6 februari 2023).

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (6 februari 2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven in de klasse A2 met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 49.747 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week (+ 12 dagen recuperatie)
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.  

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview, analyse- en presentatieoefening en technische vragen (+/- 90 min. + één uur voorbereiding)

Het interview, de analyse - en presentatieoefening en de technische vragen  evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een analyse - en presentatieoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De analyse- en presentatieoefening wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden begin maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van het CCB die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 6 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Karl Dobbelaere - Project Manager 

Contactpersoon Centrum voor Cybersecurity
E-mail: karl.dobbelaere@ccb.belgium.be

Meer info over de selectieprocedure?
Koen Loos – Assistent HR Services
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/740.84.32 
E-mail: koen.loos@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving