Financial Controller (M/V/X)

Centre pour la Cybersécurité Belgique

Code de sélection

ANG22505

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

0000 Pas applicable

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Wil je meewerken aan onze missie om van België een van de minst cyberkwetsbare Europese landen te maken? Zie je het zitten om van nul te beginnen en samen met jou collega's iets nieuw op te bouwen? Dan is dit mischien de job voor jou. 

Wij zijn opzoek naar iemand die zijn interesse voor nieuwe IT-technologieën en cyberveiligheid wil combineren met zijn kennis over het uitwerken en opvolgen van begroting en -boekhouding, de thesaurie en budgetten. 

Jouw taken:

 • Je zal instrumenten en methodes ontwikkelen en aanpassen in het domein van cybersecurity-investeringen en jouw team ondersteunen bij de implementatie ervan (binnen de richtlijnen van de Europese Verordening en de strategie van het CCB)
 • Je verzamelt, analyseert en integreert de informatie over de cybersecurity-investeringen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van het nationale coördinatiecentrum en relevante betrokkenen met als doel aangepaste oplossingen voor te stellen.
 • Moeiteloos ontwikkel je instrumenten, modellen en methodes en brengt verbeteringen aan om zo oplossingen te bieden die aangepast zijn aan de behoeften en de eisen van het CCB (en voldoen aan de richtlijnen van de ECCC-Verordening).
 • Je plant en cooördineert implementatieprojecten in overeenstemming met de termijnen, de middelen en de kwaliteitscriteria.
 • Je werkt oplossingen uit voor het nationale coördinatiecentrum in het kader van het beheren van geldstromen komend uit Europa, die rekening houden met de technische haalbaarheid, de economische rendabiliteit en de EU-richtlijnen.
 • Je adviseert en begeleidt jouw team in het domein van cybersecurity-investeringenen en ondersteunt hen bij de implementatie en het gebruik van de instrumenten en de
  methodes.
 • Je adviseert het management om hen te ondersteunen bij de vertaling en de implementatie van de strategie van het nationale coördinatiecentrum.
 • Je voert financiële rapportages uit voor het Europese Kenniscentrum en/ of de Belgische overheid en informeert ook jouw team en management over de resultaten;
 • Je ontwikkelt jouw kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in het domein en de aanverwante domeinen teneinde innovatieve oplossingen voor te stellen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als Financial Controller bij het nationaal coördinatiecentrum, binnen het Centre for Cyber security Belgium (CCB) (Wetstraat 18, 1000 Brussel).

Voor het team van het Belgische nationale coördinatiecentrum (NCC-BE), is het CCB op zoek naar een enthousiaste en ervaren Fianancial Contoller, die wil meebouwen aan het nieuwe centrum, zijn/ haar hand niet omdraait voor het optimaal organiseren en controleren van (complexe) boekhoudkundige processen in het kader van Europese investeringen in cyberveiligheid, die weet hoe hij/ zij het management moet ondersteunen en adviseren in geval van uitdagingen en eventuele risico’s en graag samenwerkt met uiteenlopende stakeholders op Europees, nationaal en/of regionaal niveau. 

Het CCB is officieel aangewezen als het NCC-BE en is daarmee onderdeel van een nieuw Europees kader dat bestaat uit een Europees Kenniscentrum en 27 nationale coördinatiecentra. Dit nieuwe kader is bedoeld om de investeringen onder Horizon Europe Programme (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL) in onderzoek & innovatie, technologie en industriële ontwikkeling in het kader van cybersecurity in de EU gecoördineerd te laten verlopen.

Het NCC-BE heeft drie grote taken: investeringen coördineren vanuit de Unie, strategische taken van het Europese kenniscentrum ondersteunen en als nationaal knooppunt optreden voor het ECCC-kader.

Het Belgische nationale coördinatiecentrum zal hiervoor nauw samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een centraal nationaal overlegplatform - de Belgische Strategic
Board - om de Belgische standpunten te bepalen en beslissingen te nemen, die nodig zijn ter praktische uitvoering van het Europees kader

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de centrale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister. Het CCB ontwikkelt een nationaal cybersecuritybeleid, superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Het CCB integreerde het Computer Emergency Response Team (CERT.be), dat verantwoordelijk is voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers. De acties van het CCB, een federaal orgaan, zijn gericht op en beogen de bescherming van alle Belgische burgers, ondernemingen, kritieke infrastructuur, overheden en aanbieders van essentiële diensten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis over de werking van Europese en Nationale investeringsprogramma's

Meer info kan je hierover terug vinden via volgende site's -> Digital Europe Programme (DEP/DIGITAL) , Horizon Europe programme (HE) , BRAIN-be, other programmes: European Defence fund (EDF) , Connecting Europe Facility (CEF) , IPCEI

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van Europese en nationale actoren op het gebied IT en/of cyberveiligheid en investeringen daarin ;
 • Je hebt interesse in concepten en technologieën met betrekking tot informatiebeveiliging en cyberveiligheid ;
 • Basiskennis over de cyberdreigingen en -risico’s en IT-technologieën zoals Cloud, IOT, AI etc.;
 • Je beschikt over een realistische kijk op cybersecuritybeleid en op de rol van e-government hierin;
 • Je beheerst (technisch) Engels en kan je uitdrukken in Frans.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Profiel 1: Master Economie + 1 jaar ervaring*

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​
Profiel 2: Bachelor Economie + 2 jaar ervaring*
 • ​Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

 

Profiel 3: Algemene Master + 2 jaar ervaring*

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

*Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar (Profiel 1: Master in de Economie) of minstens 2 jaar (alle andere profielen) in het domein van financieel management, verdeeld over ten minste drie van onderstaande taken:

 • Handhaven – of het aansturen ervan - van algemene en secundaire grootboeken, debiteuren, omzetverdeling, afschrijvingen, kosten, eigendommen, verzekeringsgegevens etc.;
 • Controleren van de financiële flow
 • Opmaken van jaarrekeningen;
 • Onderhouden van contacten met auditoren, revisoren, banken etc.;
 • Uitvoeren van kostenanalyses en opmaken van budgetten en forecasts;
 • Adviseren en begeleiden van management bij besluitvorming rondom uitgaven, investeringen en/of strategische kwesties.
 • Begeleiden en/of uitvoeren van financiële overzichten en rapportages;
 • Informeren over en evalueren van financiële overzichten en resultaten met management en/of team;
 • Ontwikkelen en implementeren van financiële instrumenten, modellen en/of methodes;
 • Ondersteunen van het management en team(s) bij de implementatie en het gebruik van (nieuwe) financiële instrumenten en de methodes;
 • Plannen en coördineren van financiële implementatieprojecten
 • Beheren van Europese of nationale funding.

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Financial Controller (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: €42.553,56 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • mogelijkheid tot telewerk
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 75 min + 60 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de week van 19 december 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview (stap 3). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 05/12/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Caroline Breure
Expertise Program Manager
e-mail: caroline.breure@ccb.belgium.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Michiel Cierpial - Assistent HR Services 
E-mail: michiel.cierpial@bosa.fgov.be 
Tel: +32 2 740 78 16

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving