Arts – Coördinator evaluatie van de impact van de handicap - medisch centrum Vlaams-Brabant (m/v/x)

SPF Sécurité Sociale

Code de sélection

ANG22475

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A3

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Promotion interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Wil je werken in een vriendelijk, positief en zorgzaam team?

Herken je je in de intrinsieke waarden (Respect - Vertrouwen - Solidariteit - Persoonlijke ontwikkeling - Resultaatgerichtheid) van de FOD Sociale Zekerheid?

Hecht je veel belang aan het investeren in de dienstverlening aan de burger in een openbare dienst, terwijl je de mogelijkheid hebt om een aanvullende activiteit in je praktijk te behouden?

Je belangrijkste taak als arts - coördinator bij de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid is het waarborgen van de kwaliteit van de evaluatie van de impact van een handicap.
Hiervoor krijg je de kans om leiding te geven aan een multidisciplinair team om de effectiviteit van de dienst en de kwaliteit van de evaluaties te optimaliseren.

Je opdrachten zijn opgedeeld in twee clusters:

- Als evaluerende arts:

 • Je voert evaluaties uit, zowel op stukken alsook na een persoonlijk medisch onderzoek, met de bedoeling iemands huidige of toekomstige mogelijkheid om te werken of zelfredzaamheid te bepalen.
 • Je evalueert de impact van een handicap in overeenstemming met de reglementering, de interne procedures en professionele codes die van toepassing zijn.
 • Je onderbouwt je beslissingen op een coherente en transparante manier zodat je ze kunt verantwoorden bij vragen voor heropeningen en procedures voor de arbeidsrechtbank.
 • Je bouwt effectieve professionele relaties uit met interne en externe stakeholders.
 • Je vertegenwoordigt de FOD Sociale Zekerheid in je dossiers die aan de arbeidsrechtbanken worden voorgelegd.
   

- Als coördinator:

 • Je organiseert, faciliteert en leidt een multidisciplinair team (assistenten in de evaluatie, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk assistenten, ...) binnen je basisteam.
 • Je ondersteunt en begeleidt je collega’s op hun vraag bij moeilijke en ongewone cases.
 • Je behandelt vragen en klachten van aanvragers.
 • Je draagt bij aan de kwaliteitsmonitoring en aan de integriteit van het proces door supervisie van de evaluaties van collega’s en door mee in te staan voor een kwaliteitsaudit.
 • Je werkt mee aan de diverse projecten die binnen DG Han opgestart worden ter verbetering van de processen, de richtlijnen en de klantvriendelijkheid.
 • Je staat in als opleider, mentor en coach van nieuwe en onervaren collega-artsen en andere nieuwkomers binnen het multidisciplinaire team.
 • Je bent beschikbaar als begeleider van stagiairs, zoals bijvoorbeeld voor studenten ManaMa verzekerings- en arbeidsgeneeskunde.
 • Je ondersteunt en adviseert de facilitator in het beheer van de processen, de activiteiten en de flow van de dossiers teneinde een globale visie en een vlotte doorstroom op niveau van het evaluatieproces te bewaken.

Meer info over de jobinhoud?
Ann Hombroux - Arts-Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 011/35.08.44
E-mail: ann.hombroux@minsoc.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Werkgever

Er is 1 vacante plaats in het medisch centrum van Vlaams-Brabant bij de Directie-generaal Personen met een Handicap (DG Han) van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, Brussel). 

Werken voor de Directie-generaal Personen met een handicap betekent samen met een 250-tal andere collega’s je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving. 

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.). 

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen. 

De FOD Sociale Zekerheid is samen met de instellingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Door zijn opdrachten en acties, gericht op de publieke actoren en de sociale partners, draagt de FOD bij tot de levensvatbaarheid en de doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Een ervaring in het domein van de evaluatie van de handicap is een belangrijke troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3,
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2,
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen,
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten eveneens aan de diplomavoorwaarden voldoen aangezien het om een beschermd beroep gaat.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je eveneens aan de diplomavoorwaarden te voldoen aangezien het om een beschermd beroep gaat.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten eveneens de diplomavoorwaarden invullen aangezien het om een beschermd beroep gaat.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 62.240,84 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om inhaalverlof te nemen ter compensatie van de overschrijdingen van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview met casus (+/- 1u10 + 30min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden eind januari 2023 of in de loop van de maand februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 9 januari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de selectieprocedure?
Evelien Braem - Consultant Rekrutering en Selectie
Tel.: +32470902582
E-mail: evelien.braem@minsoc.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Ann Hombroux - Arts-Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 011/35.08.44
E-mail: ann.hombroux@minsoc.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Ann Hombroux
  Je fais la différence en veillant à ce que chaque personne reçoit une aide adaptée à sa situation, ce qui donne un sentiment de satisfaction à la fin de la journée.
  Ann Hombroux
  Médecin coordinateur
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Ann Hombroux
 • Portrait Thierry
  Nos horaires sont réguliers ce qui permet une meilleure répartition vie privée et professionnelle.
  Thierry
  Médecin
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Thierry
 • Portrait Pascale Pikula
  Offrir un service de qualité au citoyen, voilà la motivation principale de mon travail au SPF.
  Pascale Pikula
  Collaboratrice ICT
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Pascale Pikula
 • Portrait Evi
  Je trouve mon travail fascinant car il offre beaucoup de variété.
  Evi
  Assistante sociale
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Evi
 • Portrait Sébastien Bastaits
  Je suis content que notre analyse annuelle soit parfois citée.
  Sébastien Bastaits
  Collaborateur statistiques
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Sébastien Bastaits
 • Icône d'employé sans photo
  Si en prenant le temps d'aider quelqu'un à retrouver une certaine perspective, alors je sais à nouveau pourquoi j'ai choisi ce métier !
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Emilie
 • Icône collaboratrice sans photo
  Parfois, je reçois des fleurs de la part de personnes dont les demandes ont été traitées, ou elles m'envoient un gentil mail de remerciement. Cela fait du bien !
  Els Coddens
  Assistante en évaluation du handicap
  -
  SPF Sécurité Sociale
  More about Els Coddens