Arbeidsarts (A3) (m/v/x)

Ministère de la Défense

Code de sélection

ANG22378

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A3

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Wil je graag mee instaan voor het welzijn van het personeel van Defensie? Wil je graag een functie waar je een grote autonomie hebt, met de nodige ruimte om je agenda zelf te bepalen?
Staat voor jou de gezondheid van de werknemer centraal en wil je hem of haar de nodige aandacht kunnen geven? Wens je graag veel afwisseling in je werk (door de diversiteit van beroepsrisico's), en wil je de mogelijkheden krijgen om je te kunnen verdiepen in bepaalde materies? 

Je komt in een fijn team terecht van verpleegkundigen en administratieve medewerkers die je zullen ondersteunen in volgende taken:
 

 • Je verricht periodieke medische onderzoeken bij werknemers naar bepaalde risico's verbonden aan het werk en je doet onderzoeken om de geschiktheid voor buitenlandse zendingen en deelname aan de fysieke testen te bepalen.
 • Tot jouw taken behoort het afgeven van rijvaardigheidsbewijzen voor een voertuig.
 • Je neemt op constructieve wijze deel aan de risicoanalyse van werkplekken. Deze analyse geeft je een beter inzicht in de arbeidsomstandigheden en -vereisten van een bepaalde baan. Zo kun je beoordelen welke aanpassingen van de werkplek of de werkmethode mogelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en welke organisatie en middelen nodig zijn om eerste hulp te kunnen verlenen aan personeel dat gewond is geraakt bij een arbeidsongeval of dat het slachtoffer is van een malaise.
 • Je neemt deel aan de voorafgaande gezondheidsbeoordeling van zowel militaire kandidaten als burgers. Je bent eveneens bevoegd om alle onderzoeken te verrichten die vereist zijn volgens de Codex.
 • Je neemt deel aan werkvergaderingen en basisoverlegcomités (comités voor preventie en bescherming op het werk).
 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie van de bedrijfsgezondheidsdienst en je geeft leiding aan het personeel dat samen met jou instaat voor het gezondheidstoezicht.
 • Je volgt de medisch-wetenschappelijke literatuur op het gebied van de gezondheid op het werk en deelt relevante informatie mee aan je collega's om een hoog niveau van medische deskundigheid te handhaven.
 • Je bedenkt nieuwe procedures, instructies en werkmethoden die zijn aangepast aan de werkomstandigheden en aan de verdediging, om met behulp van de opgedane gemeenschappelijke ervaring een optimale follow-up van de problemen te kunnen garanderen.
 • Je beoordeelt de medische geschiktheid van militair en burgerpersoneel voor taken in verband met missies in het buitenland. Deze beoordeling wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leden van een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen, psychologen, verpleegkundigen en medisch technici.

Belangrijk: Je bent bereid om in een militaire omgeving te werken en jezelf te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek (volgens de wet van 11 december 1998 met betrekking tot classificatie en veiligheidsmachtigingen, certificaten en opinies).


Meer info over de jobinhoud?
Kris Jacobs - Teamleader R&S voor het Ministerie van Defensie

tel: 02 441 38 18 - mail: kris.jacobs1@mil.be

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen vacant in de afdeling Arbeidsgeneeskunde van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) bij het Stafdepartement Gezondheid & Welzijn van het Ministerie van Defensie, waarvan:

De dienst IDPBW

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) staat de Defensiestaf en de werknemers van het ministerie van Defensie bij in de toepassing van de wet -en regelgeving betreffende het welzijn op het werk.

Daartoe bestaat het personeel van de IDPBW uit preventieadviseurs uit de verschillende disciplines.

De dienst arbeidsgeneeskunde telt 70 personeelsleden, waaronder arbeidsartsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel, en is verspreid over 10 regionale centra (Lombardsijde, Zeebrugge, Brasschaat, Leopoldsburg met een filiaal in Kleine Brogel, Beauvechain, Florennes, Marche-en-Famenne, Evere, Neder-Over-Heembeek en Amay).

De werkgever

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.
Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties..


Technische competenties
 

 • Je kan je mondeling vlot en helder uitdrukken en je past jouw communicatie aan in functie van je gesprekspartner.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie betrouwbaarheid tonen en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en bent bereid te werken in een tweetalige omgeving.
 • Je hebt een gezonde interesse in het domein van de geneeskunde, in zijn vele facetten.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en een erkenning als arbeidsgeneeskundige.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van A3 - Adviseur. Je dient te voldoen aan: 

 • Of tot de klasse A3 behoren (mobiliteit)
 • Of een anciënniteit van ten minste 4 jaar hebben in klasse A2
 • Of een anciënniteit van ten minste 6 jaar hebben in de klassen A2 en A1 samen
 • Of een anciënniteit van ten minste 6 jaar hebben in uitsluitend klasse A1

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (A) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A3 - Adviseur. Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten eveneens aan de diplomavoorwaarden voldoen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur (statutair, niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 62.240,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen
Bijkomende voordelen als je bij Defensie komt werken:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie  (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • Voldoende aandacht voor multidisciplinariteit, herhaalde contacten met de lokale preventieadviseurs risicobeheersing en psychosociale aspecten
 • Voldoende tijd om een kwalitatieve arbeidsgeneeskunde uit te oefenen, in volledige onafhankelijkheid
 • mogelijkheid om te sporten tijdens de werkuren
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@Work- kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • recht op de door het Office Central d'Action Sociale et Culturelle de la Défense (OCASC) aangeboden diensten (bijvoorbeeld crèche, vakantiecentra, korting op door de touroperator georganiseerde reizen, enz.)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (trein en metro)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • eventueel de mogelijkheid om deeltijds te werken, in samenspraak met de dienst
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar + 3 dagen van het Departement (vrij op te nemen)
 • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 
De federale ambtenaren niveau A1, A2, A3 en A4 worden enkel toegelaten tot de selectie als zij een geldig benoemingsbesluit opladen in ‘Mijn Dossier' en voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 


Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22261?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screeningStap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een analyse -en presentatieoefening en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze oefening wordt besproken tijdens je interview. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagde kandidaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aan de functieomschrijving en het competentieprofiel beantwoorden.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind oktober 2022(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 
Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagde kandidaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aan de functieomschrijving en het competentieprofiel beantwoorden. Deze lijst wordt door DG Aanwerving en Ontwikkeling toegezonden aan de voorzitter van het ministerie van Defensie, die de uiteindelijke beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 oktober 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor voor Defensie
Kris JACOBS - Teamleader R&S 
Tel.: 02 441 38 18
E-mail: kris.jacobs1@mil.be

Adres en algemene contactgegevens Defensie 
Koningin Elisabethkwartier
Eversestraat 1, 1140 Evere
website: www.mil.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Sofie Slootmaeckers
  Il n’y a pas deux jours qui se ressemblent.
  Sofie Slootmaeckers
  Psychologue en sélection
  -
  Ministère de la Défense
  More about Sofie Slootmaeckers
 • Portrait Koen Boeckx
  Vous êtes une sorte de passerelle entre les étudiants et le professeur.
  Koen Boeckx
  Assistant d'enseignement - répétiteur
  -
  Ministère de la Défense
  More about Koen Boeckx
 • Portrait Luc Bontemps
  Pouvoir aller vraiment au fond des choses dans certains domaines, c'est le bonheur pour un chercheur.
  Luc Bontemps
  Assistant pédagogique
  -
  Ministère de la Défense
  More about Luc Bontemps
 • Icône d'employé sans photo
  L'interaction entre les militaires et les civils est ce que je préfère dans mon travail à la Défense.
  Céline
  Juriste
  -
  Ministère de la Défense
  More about Céline
 • Icône collaborateur sans photo
  Dans le secteur de la défense, tu as la possibilité de continuer à te former.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministère de la Défense
  More about Aaron
 • Icône d'employé sans photo
  J’aimerais continuer à y travailler pendant longtemps et pour les futures missions à l’étranger, je ne manquerai pas de poser ma candidature !
  David
  Technicien
  -
  Ministère de la Défense
  More about David
 • Portrait Frederik Dekens
  J'ai l'impression de contribuer à l'avenir, à un "travail sur la durée".
  Frederik Dekens
  Collaborateur Communication, Image et Relations Publiques
  -
  Ministère de la Défense
  More about Frederik Dekens