Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (m/v/x) voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

SPF Intérieur

Code de sélection

ANE22707

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Mandat

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

Sélection de management

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Doel van de job

De commissaris-generaal is verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van het Commissariaat-generaal. Hij of zij wordt hierbij bijgestaan door adjunct-commissarissen.


Hij of zij bepaalt op onafhankelijke wijze conform de in de wet vastgelegde regeling het beleid voor de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Hij of zij organiseert de procedure voor die beoordeling zo efficiënt en effectief mogelijk.

Hij of zij leidt en stuurt het door de FOD IBZ ter beschikking gestelde personeel.

De commissaris-generaal is hierbij onder meer verplicht:

 • een beheersplan op te stellen en ter goedkeuring aan de Ministerraad voor te leggen;
 • het personeel en het personeelsbestand te beheren;
 • een begroting op te stellen en uit te voeren;
 • een jaarverslag op te stellen van de uitvoering van zijn opdrachten, dat aan de Minister en daarna aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat wordt bezorgd.

Een functionele kennis van de andere landstaal en minstens een passieve kennis van het Engels is een pluspunt.

Als de commissaris-generaal verhinderd is, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een van zijn adjuncten.
 

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
Mevrouw Veerle HEIREMANS
Verantwoordelijke dienst HRM
Tel.: +32 2 205 51 27
E-mail: Veerle.Heiremans@ibz.fgov.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Werkgever

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna de commissaris-generaal genoemd) leidt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna het Commissariaat-generaal genoemd). Samen met zijn 2 adjuncten vormt hij het Commissariaat-generaal sensu stricto.

Het CGVS is een federale onafhankelijke administratie. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. De commissaris-generaal stelt eerst vast of de asielzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Is dit niet het geval, dan gaat hij na of de asielzoeker in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties
 • kennis van en inzicht in de grote mechanismen van het functioneren van de staat en de verhoudingen, bevoegdheidsverdelingen met de andere besturen
 • kennis van en inzicht in de algemene maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van het Commissariaat-generaal
 • inzicht in het politieke besluitvormingsproces
 • kennis van de regelgeving inzake asiel zowel nationaal als internationaal

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 

 • houder zijn van een van volgende diploma's: doctor, licentiaat of master in de rechten;
 • de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben;
 • minstens 5 jaar beroepservaring hebben, die als volgt wordt opgedeeld:
  • minstens 2 jaar in één of meer van de volgende domeinen:
   • asiel- en migratieproblematiek ;
   • vreemdelingenwetgeving ;
  • minstens 3 jaar:
   • of in een managementfunctie in minstens 2 van de volgende domeinen:
    • organisatieontwikkeling ;
    • het leiden van vergaderingen met bemiddeling en onderhandeling in het kader van strategische projecten;
    • optimalisering van de werkprocedures en –processen;
    • definiëring van een personeelsbeleid ;
    • changemanagement in het domein van de Human Resources;
    • ontwikkeling van een organistorisch beleidsplan;
    • leiden van een Business Process Reengineering;
    • leiden van een project in changemanagement (veranderingsmanagement).
   • of in een leidinggevende functie. Onder leidinggevende functie wordt verstaan het leiden van een dienst of een onderneming.

 

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 140.677,76 EUR (salarisband 4).
 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de datum van indiensttreding:

 • Belg zijn (art 57/3 – w 15 DECEMBER 1980)
 • de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben (art 57/3 – w 15 DECEMBER 1980)
 • over een diploma beschikken van doctor of licentiaat in de rechten (art 57/3 – w 15 DECEMBER 1980)
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

Het ambt van commissaris-generaal is onverenigbaar met elk politiek mandaat.


De commissaris-generaal wordt benoemd voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

Bijzondere aanstellingsvoorwaarden

Een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek wordt ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERD ASSESSMENT: ONGEVEER 2 UUR

Deze proef zal georganiseerd worden als er meer dan 10 kandidaten toegelaten zijn tot deze selectie.

Deze test bestaat uit geïnformatiseerde testen op de analytische vaardigheden (verbaal redeneervermogen + numeriek redeneervermogen) van de kandidaten. Elke test wordt gequoteerd op 100 punten.
De eerste 5 laureaten die op de 2 testen in totaal de beste score op 200 behalen, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Bij gelijkheid van punten wordt dit aantal verhoogd in het voordeel van de kandidaat. 

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.


Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep ‘zeer geschikt'
 • hetzij in groep 'geschikt'
 • hetzij in groep 'niet geschikt'.

Deze indeling is gemotiveerd.
Deze indeling wordt meegedeeld aan de minister, die het migratie- en asielbeleid tot zijn bevoegdheid heeft. Deze kiest de kandidaat die zal worden voorgedragen aan de Ministerraad. Bij gebrek aan "zeer geschikte" kandidaten, kiezen zij uit "geschikte" kandidaten.

 

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.
Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).
Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 28/11/2022, uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Profiel'/'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden.
 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Screeningsprocedures'. Je krijgt dit bericht ook per e-mail.
 3. Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands). 
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig (knop 'Opslaan' onderaan links)!

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je online account.


Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.


Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in pdf, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon bij de FOD BOSA (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Carole
  Après chaque garde de jour ou de nuit, je rentre chez moi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour aider et sauver des personnes dans le besoin.
  Carole
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Carole
 • Portrait Sylvie
  Nous sommes le premier maillon de la chaîne d'assistance et il est important d'être efficace.
  Sylvie
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Sylvie
 • Portrait Sandy Van Gorp
  Un peu d'empathie et de patience font beaucoup de bien.
  Sandy Van Gorp
  Infirmière au centre fermé de Merksplas
  -
  SPF Intérieur
  More about Sandy Van Gorp
 • Portrait Laura Szabo
  Ce n'est pas une question d'ego ou de salaire, mais de ce que vous pouvez accomplir pour la société et de la satifsfaction que vous en retirez.
  Laura Szabo
  Présidente du comité de direction
  -
  SPF Intérieur
  More about Laura Szabo